TheorieŽn en ontstaan tweelingzielen

 

De (ziels)relaties betreffen alle soorten relaties tussen twee mensen, maar met name tussen partners. Om tot meer begrip te komen eerst enkele definities.

Definities

Relatie; een verbintenis tussen twee mensen.

Tweelingziel; twee zielen (mensen) die uit 1 gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces.

Zielsverwanten; dit zijn mensen die uit verschillende zielen voortkomen. Ze hebben op aarde dezelfde les te leren en zijn derhalve enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar 'niet meer nodig hebben', kan deze relatie uiteenvallen.

TheorieŽn

Er bestaan diverse theorieŽn over de ontstaansgeschiedenis van de mensheid, over zielsverwanten/tweelingzielen en over de daaruit voortvloeiende relatievormen.
Deze theorieŽn zijn te vinden in bronnen van bekende wijsgeren (Plato) en tradities/stromingen (vroege Christendom, Boeddhisme, HindoeÔsme, Gnosis, Islam, Soefisme, Summit Lighthouse). Ook bekende 'zieners' (Joseph Rulof, Jacob Lorber en Emanuel Swedenborg) hebben hun visies over zielsrelaties.
Het valt op dat in deze diversiteit aan theorieŽn en visies een 'rode draad' herkenbaar is, een grootste gemene deler. Deze rode draad zie je steeds weer terug in boeken en internetsites over zielsrelaties.

Deze 'rode draad' is als volgt

* Er is een oerbron, een goddelijke bron, waaruit alle zielen voortkomen en waarnaar ze ooit terugkeren.

* Door een bepaalde oorzaak zijn er zielen in tweeŽn gesplitst, in twee complementaire delen.

* Die gesplitste zielen maken gedurende vele incarnaties groei-,            bewustwordingsprocessen door.

* De aarde blijkt hiervoor een ideale leerplek te zijn.

* Elke helft van de gesplitste ziel volgt zijn eigen traject, afhankelijk van zijn  karma.

* Het verlangen naar eenwording met de afgescheiden helft is de (onbewuste) aanzet tot bewustwording, want de herkenning van de zielspartner kan pas plaatsvinden als beide helften zich voldoende ontwikkeld hebben.

* Die herkenning of samensmelting is een heftige gebeurtenis, onomkeerbaar en voor eeuwig.

* Erna helpen beiden zielen elkaar met hun verdere ontwikkeling en met het inlossen van karma. Dit gaat, door de bundeling van krachten, in een versneld tempo.

* Zodra er op aarde geen taken meer te verrichten zijn, hoeven de zielen niet meer te incarneren en komen ze uiteindelijk weer terug bij de oerbron.

Verschillen

Er zijn twee opvallende verschillen over die herkenning, of versmelting met de wederhelft. De vraag is dan wie de wederhelft is. Is dit inderdaad een zielspartner in menselijke gedaante, die je ontmoet en waarmee die heftige herkenning plaatsvindt? Of, is het het moment waarop bij ieder individu afzonderlijk de animus (mannelijk deel) en de anima (vrouwelijk deel) volledig in evenwicht met elkaar zijn gekomen. Het moment, waarop je in alles vrede hebt met jezelf en je op aarde niets meer te leren hebt? De meningen hierover zijn verdeeld.
Wat boeit, is dat de genoemde theorieŽn al heel oud zijn en heel divers van aard. Toch is er die 'rode draad'. Is dit wellicht een aanwijzing voor de waarheid ervan? Of zijn deze theorieŽn mooie verhalen of legendes, die de mensheid aan kunnen zetten tot bewustwording en groei?

Ontstaan tweelingzielen

Het begin

Er is ooit een toestand geweest (voor ons bestaan op aarde) waarin alle zielen verenigd waren in een soort oerbron. Deze oerbron is een toestand van gelukzaligheid, die ook omschreven wordt als nirvana, het Licht, oerenergie, God, e.d. In deze toestand waren de zielen tweeslachtig/androgyn (=zowel man als vrouw), dus compleet. In deze fase was er alleen sprake van energie, dus niet van materie.

Ooit zijn zielsgroepen zich af gaan scheiden van deze oerbron. De oorzaak wordt of onduidelijk of niet omschreven. Het heeft te maken met het niet leven naar de goddelijke kern en er daardoor steeds verder van verwijderd raken; Verwijdering van de bron.

Deze verwijdering ging samen met verdichting van de oerenergie in materie. Zodoende ontstond er voor deze zielen behoefte aan een plaats om te verblijven (de aarde) en een lichaam als huisvesting. En hier komt dan het scheppingsverhaal van de aarde om de hoek kijken: de zielen kregen de aarde als verblijfplaats en de mogelijkheid hier lessen te leren, te groeien in (zelf)bewustzijn zodat terugkeer naar de oerbron uiteindelijk weer mogelijk wordt.

De scheiding

Rondom de schepping van de aarde vond ook de splitsing van de zielen in een mannelijk en vrouwelijk deel plaats. Volgens sommigen als straf vanwege de verwijdering van de oerbron. Volgens anderen als mogelijkheid tot groei. De gelukzalige toestand van het nirvana is weg en de zielen houden een terugverlangen naar deze toestand in zich. De mannelijke en vrouwelijke delen gaan gedurende vele levens hun eigen leven leiden en bouwen elk hun eigen karma op.

Door de scheiding van de wederhelft ontstaat er ook het (onbewuste) verlangen naar hereniging/eenwording. Onbewust is er het weten dat die andere helft, het complement bestaat.

Ontmoeting/herkenning

De kans dat je je tweelingziel ontmoet, is niet groot. Ten eerste moeten beide zielen dan gelijktijdig geincarneerd zijn en ten tweede moeten beiden een gelijkwaardig niveau van zelfontwikkeling hebben bereikt. Ze moeten emotioneel/geestelijk elk voldoende op eigen benen kunnen staan. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen ze elkaar ontmoeten en ook herkennen. Dat herkennen vindt plaats op zielsnivo en dat is een heftig moment. Het wordt vaak omschreven in termen van liefde-op-het-eerste-gezicht. In ieder geval een indrukwekkende gebeurtenis voor beiden. Na die herkenning zijn de zielen weer verenigd en kunnen ze nooit meer gescheiden worden. Het blijven nog wel elk verschillende individuen, maar op zielsnivo heeft er een versmelting plaatsgevonden. Deze eenheid is voor hen ook voelbaar als ze mijlen van elkaar verwijderd zijn. De versmelting heeft tot gevolg dat ze bij hun ontwikkeling hun energieŽn gaan bundelen, waardoor beider ontwikkeling zich in een versneld tempo voorzet (1 + 1 = 2+).

Tweelingzielen kunnen elkaar ook tegenkomen zonder dat die versmelting plaatsvindt. Dan is een van beiden of beiden hier nog niet aan toe voor wat betreft de ontwikkelingsgraad. Afhankelijk van hoe de splitsing heeft plaats gevonden, kan zo'n relatie harmonieus verlopen (ze zijn dan a.h.w. gelijk aan elkaar), of juist met heftige confrontaties. Dan zijn ze elkaars complement; de een heeft die eigenschappen die de ander juist mist. Ze vullen elkaar dan perfekt aan. Het is dan aan hun of ze dit harmonieus op kunnen lossen, of dat er conflicten ontstaan.
Ondanks het feit dat de kans op een ontmoeting klein is, komt het nu (Aquarius-tijdperk) vaker voor dan voorheen. De relatie hoeft niet altijd een liefdesrelatie te zijn. Het komt ook voor bij broers-zussen, ouders-kinderen en andere varianten. De tweelingziel kan in ieder geval herkend worden aan een sterke band met iemand en/of sterke overeenkomsten. Ook haat-liefde verhoudingen komen voor. Of iemand je tweelingziel is, dat weet je alleen zelf, volgens de literatuur. Afgaan op je intuitie, die aangeeft het zeker te weten. Het schijnt dat tweelingzielen in de herkenningsfase daar nooit aan twijfelen.

Zielsverwanten

Naast tweelingzielen bestaan er ook nog zielsverwanten. Dat zijn zielen uit dezelfde zielengroep. Als je die tegenkomt, is er ook sprake van een sterke aantrekkingskracht. De verwijdering van de oerbron heeft in stappen plaats gevonden. Er scheidde zich eerst groepen zielen af, die zich steeds verder splitsten (zielsverwanten), totdat er tweelingzielen overbleven die uiteindelijk ook nog gesplitst werden.

Groepszielen incarneren vaak tegelijk om elkaar op aarde te kunnen helpen. Er zijn er ook meerdere van, terwijl er maar 1 tweelingziel bestaat.
Inleiding tweelingzielen en tweelingziel relaties

'De weg die ons voert via de dualiteit zal ooit eindigen op het punt waarop er een volledig bewustzijn zal zijn van de eenheid in onszelf. Als ondeelbaar onderdeel van de totale eenheid'
(bron: Jacob Slavenburg)

Sommige mensen ontmoeten in dit leven hun tweelingziel, oftewel diegene die je werkelijke zelf spiegelt. In dit deel wil ik niet zozeer ingaan op het ontstaan van tweelingzielen, maar meer handreikingen geven over de rol van tweelingzielen en hoe deze bijdraagt aan het hervinden van jezelf. Je tweelingziel biedt een ongekende weg van spirituele groei en heelwording in jezelf.

De ontmoeting met je tweelingziel is daadwerkelijk een goddelijk geschenk, maar geeft evenzo veel moeilijkheden in het loslaten van allerlei oude overtuigingen en waarheden. Daarom is het van belang te leren zien dat die ander niet jouw antwoorden heeft, maar dat je die in jezelf moet leren vinden, om uiteindelijk een heel mens te worden. Aan de linkerkant van deze pagina vind je de verschillende thema's die betrekking hebben op het onderwerp tweelingzielen.

Ook voor mensen die te maken krijgen met een partner die zijn of haar tweelingziel ontmoet heeft kan dit een moeilijk moment worden waarin veel onzekerheden ontstaan over de basis van de eigen relatie. Daarom heb ik speciaal voor partners van tweelingzielen een stukje geschreven om te laten zien dat die tweelingziel geen bedreiging hoeft te zijn en juist een zeer waardevolle aanvulling kan blijken voor de eigen relatie.

 

     

    ***