IS JEZUS ER ALLEEN VOOR CHRISTENEN

Photobucket

 

We leven in een tijd van een multireligieuze samenleving en we willen met elkaar bouwen aan een Vredevolle en Liefdevolle samenleving.
De meeste mensen zijn het wel met elkaar eens dat LIEFDE de basis is waarop we met elkaar kunnen bouwen aan mondiale vrede.
Verschil in godsdienst en levensovertuiging heeft in het verleden en in het heden juist geleid tot veel strijd. We moeten met elkaar zoeken naar een weg tot vrede met respect voor elkaars overtuiging.
Zijn alle godsdiensten ten diepste niet aan elkaar gelijk?
Zijn we het in de kern niet allemaal met elkaar eens?
Komt de boodschap van alle grote spirituele leiders niet allemaal op hetzelfde neer?

Elk een geloof, religie of levensbeschouwing spreekt over Liefde.

Is het niet heel erg arrogant om als christen te roepen dat jouw geloof het enige ware is en dat alle andere geloven van de duivel zijn?
Heeft het Christendom het alleenrecht tot God?

Graag wil ik hier een verfrissende visie op werpen vanuit het oogpunt van het leven van Jezus zelf.
Jezus is niet gekomen met als doel het christendom te stichten. Het christendom als zodanig zoals wij dat nu kennen is pas ontstaan lang nadat Jezus is gestorven.
Jezus leefde als Jood in de Joodse cultuur en leerde de mensen te leven zoals God het leven oorspronkelijk bedoeld had met respect voor de Joodse cultuur.
Jezus bracht een boodschap van bekering en de aankondiging van het komende koninkrijk van God. Later blijkt dat Jezus hiermee een geestelijk of innerlijk koninkrijk bedoeld.
Jezus leerde niet alleen de mensen maar liet ook door Zijn leven zien hoe het Goddelijke leven bedoeld was. Jezus was in Zijn leven een voorbeeld voor iedereen.
Van Jezus zijn geen zonden bekend. Dit in tegenstelling tot alle andere spirituele leiders en profeten. Dat maakt Jezus alleen al bijzonder. Van Jezus wordt niet beschreven hoe Hij tot verlichting is gekomen, Hij was verlicht van voor Zijn geboorte.

 

Maar terug naar de kernboodschap van Jezus.

Wat leerde Jezus precies?
Wat gebeurde er in de praktijk met de boodschap van Jezus?
Jezus stichtte in geen geval een andere godsdienst of religie. Jezus sloot aan bij het goede uit de Joodse cultuur en bracht deze tot volmaaktheid. Het slechte uit de cultuur bracht Hij aan het licht.
Het ging Jezus eigenlijk helemaal niet om uiterlijkheden, om regeltjes en wetten, maar om de weg van het hart. Het ging Jezus om de reinheid van het hart.


MatteŘs 15:8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
10 En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat! 11 Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein.
Jezus gaf helemaal niks om theologische standpunten of overtuigingen en leringen. Jezus leerde mensen rein te zijn van hart.
MatteŘs 5:8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

 

Als het Jezus dan ten diepste om het hart gaat, waarom zouden wij dan ergens anders de nadruk op moeten leggen?
Ik wil hier nog wat verder op ingaan.
Toen de leerlingen van Jezus, later apostelen genoemd, de boodschap van Jezus gingen brengen naar andere volken kwam er al snel een strijd bij de Joodse volgelingen van Jezus. Zijn vonden dat de volgelingen van Jezus uit andere culturen ook Joods moesten worden en Zij moesten zich laten besnijden.
Tijdens een vergadering van de apostelen over dit onderwerp maakte de Heilige Geest duidelijk dat dit niet de bedoeling was. Het koninkrijk van God bestaat immers niet uit een uiterlijke vorm maar uit een innerlijke reinheid en verbondenheid met God. Dat is de boodschap en de missie van Jezus Christus. Mensen vanuit het hart in verbinding brengen met God.
Als Jezus de uitspraak doet. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dan maakt Hij daarin geen onderscheid tussen ras en cultuur, geslacht of godsdienst, maar dan geeft Jezus de richtlijn waarlangs God zich aan de mens wil openbaren.
Vanuit dit vers zou je kunnen zeggen dat iedereen die naar deze reinheid streeft, op weg is naar God. Mensen die naar deze reinheid streven vind je in alle culturen, talen, levensbeschouwingen  en godsdiensten. En God verbindt zich met deze mensen.
Jezus riep op tot bekering. Maar niet tot bekering tot het Jodendom want Jezus sprak tot de Joden en zeker niet tot het christendom want die bestond nog niet.
Jezus riep de mensen op om hun egocentrisch leven op te geven en te gaan leven volgens Gods plan vanuit een rein hart in liefde vanuit verbondenheid met God.


JEZUS ROEPT ONS OP NIET TE OORDELEN.


MatteŘs 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. 3 Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? 4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? 5 Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. 6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.
7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? 10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.
12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.


Nu kun je zeggen dat Jezus zegt je broeder niet te oordelen. Maar je moet je realiseren dat Jezus het hier heeft over Joden en niet over christenen. Bovendien laat Jezus elders zien dat onze naaste (broeder) een ieder is die in nood is en niet alleen mensen uit onze eigen cultuur of godsdienst. Zie Lukas 10 het verhaal van de barmhartige Samaritaan waarin Jezus laat zien dat juist een niet Jood in plaats van een Jood de wil van God doet.


In de eerste tijd na de dood van Jezus werden volgelingen geen christenen genoemd maar gewoon mensen van 'De Weg'. Later werden de volgelingen van Jezus christenen genoemd. Maar dat is maar gewoon een naam. Het christendom en de kerk zoals we die nu kennen is door mensen vorm gegeven en weerspiegelt lang niet altijd de kern boodschap van Jezus.
Jezus is gekomen voor de zachtmoedige en nederige van hart. Voor hen die beseffen dat ze hulp nodig hebben en reiniging van hun ziel. Die mensen vind je overal. Niet alleen in het christendom. Daarnaast zijn er veel mensen die zich christen noemen maar niet wandelen in zachtmoedigheid, nederigheid en reinheid van hart.


Jezus is gekomen voor de hele mensheid. Niet alleen voor de christenen. De genade van God is veel groter dan veel christenen vaak denken. Sommige christenen denken zelfs zo eng dat ze er vanuit gaan dat alleen mensen van hun eigen denominatie in de hemel komen. Sommige christenen zijn zo bezig met de juiste leer dat ze iedereen beoordelen en veroordelen die buiten hun leer staan en zo Gods genade minachten en in de schoenen van God gaan staan.
Jezus heeft voor iedereen de weg vrijgemaakt tot God. Ook voor Moslims, Boeddhisten, Hindoes, New agers, Athe´sten enz. God kijkt naar het hart van de mensen en niet naar hun cultuur of religie.
Maakt het dan niet uit wat je gelooft zul je wellicht zeggen. Natuurlijk wel. Jezus zegt het zo: De Waarheid maakt vrij. Veel oprecht zoekende mensen leven in gebondenheid omdat hen een heel verkeerd Godsbeeld is voorgespiegeld vol met angsten en een verwrongen Godsbeeld. Jezus is gekomen om hen daarvan te bevrijden. Jezus is gekomen om de mensheid te verlossen van zonde, schuld, van de wet van KARMA (VAN ZAAIEN EN OOGSTEN). Jezus heeft voor de mensheid de weg vrijgemaakt naar God door voor heel de mensheid als volmaakt mens zonder zonde de schuld van de mensheid aan het kruis te brengen en daar de schuld te voldoen voor iedereen.
Het is niet meer nodig om eindeloos te mediteren, om jezelf te kastijden, of vreselijk je best te doen om een goed mens te zijn. Het is niet nodig om initiŰringen te ontvangen, bij spirituele leraars in de leer te gaan, allerlei cursussen te doen om verlichting te ontvangen.
Jezus zegt: Komt tot Mij, Ik zal je vergeven en schoonwassen van je zonden en je rechtstreeks brengen in de armen van Gods Liefde. Ik zal je Mijn Heilige Geest geven en je helpen het pad van Liefde te bewandelen. Ik houd van je zoals je bent, met al je fouten en tekortkomingen.
Jezus heeft een geweldige boodschap voor iedereen uit elke religie, levensbeschouwing en godsdienst. Hij is gekomen om iedereen te bevrijden van regeltjes, wetten, angsten, schuld, zonden, oordeel en van de eindeloze weg van re´ncarnatie.


In de zoektocht naar God zijn ook veel mensen verstrikt geraakt in de macht der magie. Experimenteren met geesten, occulte krachten, spreuken, aanroepen van goden, hebben veel mensen in gebondenheid gebracht en zijn misleid op hun zoektocht naar de Waarheid. Buiten God zijn er nog veel meer geesten, entiteiten en machten die macht willen uitoefenen op de mensheid. Zij werken via het ego en via misleiding en ruilen occulte kennis voor macht en invloed in levens van mensen.
Jezus is ook gekomen om mensen te bevrijden uit deze duistere invloed.
Jezus is de snelweg naar verlichting omdat Christus ons uitnodigt gebruik te maken van Zijn eigen Verlichting door in Hem te stappen en Zijn Verlichting te ontvangen. We hoeven daar verder niks voor te doen dan alleen maar ons hart te openen voor Jezus en Hem te aanvaarden als onze Heer en Meester.
Eenmaal Jezus als Heer en Meester aanvaart, zal Hij je verder de weg wijzen en ben je bevrijd van wetten en regels om vanuit vrijheid de weg te bewandelen die God voor je bereid heeft. Dit is de weg van LIEFDE.
Jezus biedt de mensheid Verlichting aan in Zichzelf.
Het christendom als zodanig bestaat niet voor Jezus en God. God zoekt naar de reinen van hart en biedt Zijn genade via Christus aan bij ieder oprecht zoekend mens. Soms ontvangt men deze genade op het randje van de dood en komt dan pas tot inzicht. Uit sommige bijna dood ervaringen zou je zelfs kunnen concluderen dat God mensen zelfs over het randje van de dood nog een kans geeft zich te bekeren.
Ik weet van een Athe´st die tijdens zijn bijna dood ervaring tot geloof kwam en van God een tweede kans kreeg. Dus laten wij ophouden met oordelen. Dat is aan God.
Er is niemand groter dan Jezus Christus. Zijn naam is boven alle namen verheven.
Niet alleen omdat Jezus een bijzonder persoon is en om Zijn leer maar ook Zijn wonderwerken bewijzen dat Hij alle spirituele leiders overstijgt en gezag heeft. Hij is voor de mensheid aan het kruis gestorven. Door Hem kan de mensheid vrij tot God gaan en vergeving van schuld ontvangen. Maar zou het niet kunnen zijn dat oprechte mensen iets van die genade al in dit leven ervaren zonder dat ze het de naam Jezus kunnen geven, simpelweg omdat ze het verhaal en de boodschap van Jezus nooit hebben gehoord of begrepen. Hun hart is rein en oprecht en ze volgen hun innerlijke stem die uit God is. Zou God hen afwijzen omdat ze toevallig in een andere cultuur zijn opgevoed en daarom God een andere naam geven?
Schrijft Paulus hier niet over in de brief aan de Romeinen?

Romeinen 2:13 want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. Laten wij dan ophouden te oordelen maar het hart van onze medemens zoeken vanuit de genade van Christus en zelf zorgen rein te leven.
Het is voor de mens mogelijk om God te ontmoeten en te leren kennen door de schepping met een open hart te benaderen en zich open te stellen voor Gods openbaring in de schepping zonder ooit de Bijbel te hebben gelezen of het evangelie van Jezus te hebben gehoord.
Door heel de wereld in alle culturen en godsdiensten zijn er mensen die oprecht God zoeken en een glimp hebben opgevangen van Zijn Goddelijk Wezen in Zijn Schepping en Hem in alle oprechtheid aanbidden en eren.

Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.
Het is dus wel degelijk mogelijk dat een Boeddhist, Moslim, Hindoe en mensen uit andere levensovertuigingen een diepe openbaring van het wezen van God hebben ontvangen door hun oprecht zoeken naar reinheid en zuiverheid. Dat neemt niet weg dat Jezus Christus ook voor hen de enige weg tot verzoening en vereniging met God is maar wij weten niet hoe God in Zijn Liefde hier mee omgaat.
Vanuit liefde mogen we mensen uit ander godsdiensten en culturen wijzen op de liefde en de genade van Christus zonder hen te veroordelen. Want wie weet is onze broeder of zuster wel verder op de weg van Christus dan wij zijn, zonder dit te weten en hebben ze alleen diepere openbaring en onderwijzing nodig van deze weg van genade.
Vanuit deze houding zullen we ook veel makkelijker een open en eerlijk gesprek hebben waarin we iets van Gods Liefde kunnen laten zien en ons eigen getuigenis kunnen vertellen.
Dus is Jezus Christus de enige weg tot God? Jazeker, anders was Zijn offer aan het kruis niet noodzakelijk en had God Zijn Zoon hiervoor gespaard.

Matteus 26:39 Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.


Maar het zou kunnen dat meer mensen deze weg bewandelen dan wij wellicht menen. Het is aan God om dat te beoordelen. Het is aan ons om de genade van Christus te delen met iedereen die we tegenkomen en Zijn Liefde uit te delen.
Het is aan ons om mensen aan te moedigen de weg van egocentrisch leven op te geven en de weg van liefde en reinheid te bewandelen en God te eren en hen daarin voor te gaan.
Het is aan ons om te laten zien dat Jezus Christus de mensheid Verlichting en Verlossing aanbiedt en vergeving van zonde en schuld door Gods Licht en Liefde te laten stralen door ons heen en daar waar wij in gebreken blijven dat ook eerlijk te erkennen.
Het christendom en de christelijke kerk heeft voor velen eerder een struikelblok neergelegd om tot Jezus te naderen dan dat zij een aanmoediging en voorbeeld is geweest.
Laten we dat in alle nederigheid en schaamte erkennen en zonder veroordeling in liefde Christus uitdragen in ons leven door woord en daad en daarin voor velen een voorbeeld zijn en een schakel tot de genade van Christus zonder in hoogmoed en trots de ander de vinger te wijzen en ons te verheffen boven onze medemens als zouden wij God voor onszelf hebben en God alleen door ons Zich kan openbaren.
Er zijn vele verhalen bekend waarin Jezus zich in dromen aan Moslims, Hindoes en anderen openbaart zonder dat christenen daar aan te pas komen.

 

MOGE DE GENADE VAN GOD EN JEZUS CHRISTUS ZIJN MET U ALLEN ONGEACHT UW RAS, STAND, GELOOF, RELIGIE, LEVENSBESCHOUWING OF GEAARDHEID.

 

REMEMBER THIS: GOD LOVES YOU, SO I DO!