Getal symbolen

 

Getal   0

Het getal nul is een heel bijzonder getal omdat het pas rond 1300 na Christus zijn intrede deed in de westerse wereld.
De werkelijke oorsprong gaat veel verder terug.
Volgens onderzoekers kende men in het oude oosten (c.a.. 3000 voor Christus) al een soort dubbele schuine tussen wig om het ontbreken van een cijfer op een bepaalde positie binnen een getal aan te geven.
In India komt het getal nul rond 600 jaar na Christus al voor.
De Arabieren hebben het getal nul twee eeuwen later meegenomen naar het westen waar het nog eeuwen duurde voor het ook echt gebruikt werd.
Ondanks dat de kerk veel moeite had met de heidense nul, zag de handel het nut in, waardoor het getal nul uiteindelijk in de 14de eeuw gebruik is geraakt.
In de natuur komt het getal nul niet voor, het is een cijfer dat door de mens bedacht is om het rekenen eenvoudiger te maken.
Het is dus een puur fictief cijfer.

 

Getal   1

Dit zou een heilig cijfer zijn.
Het heeft de onbetwistbare positie als het eerste van alle getallen en werd beschouwd als het symbool van het leven, de schepping en de enige scheppergod of de oereenheid.
De ondeelbaarheid van dit getal verstrekt dit nog.
De een is het mannelijke, vormende beginsel, het symbool voor het goede, vriendschap en voor de bestendigheid.

 

Getal   2

Dit is over het algemeen een negatief cijfer.
In de oude Griekse cultuur dacht men dat de oneven getallen mannelijk en dus goed en de even getallen vrouwelijk en slecht waren.
De 2 was dus het begin van al het slechte.
Vaak is het een symbool voor de dood of van het kwaad in het algemeen.
Dit is ook het cijfer van het dualisme (yin / yang) waarbij het gaat om twee dingen die bij elkaar horen zoals de man en vrouw en hemel en aarde, dag en nacht, goed en slecht, wit en zwart,
arm en rijk, water en vuur.

 

Getal  3

In de Griekse oudheid was het getal drie het toppunt van volmaaktheid. ("omne trinium perfectum", elk drievoud is volmaakt.)
Het getal verschijnt herhaaldelijk in het Oude en Nieuwe Testament, als de symbolische voorstelling van de heilige Drie-eenheid.
Denk ook aan de drie wijzen uit het oosten.
In het Britse koninklijk wapen vinden we drie leeuwen en drie kruisen in het stadswapen van Amsterdam.
Ook roepen we drie keer hoera en kennen we een uitdrukking
"driemaal is scheepsrecht".
In een sprookje gebeuren dingen ook vaak drie keer.
Toen Petrus de derde keer zei dat hij Jezus niet kende,
kraaide de haan driemaal.
Jezus stond de derde dag na zijn dood op.
De drie staat symbool voor de drie dimensies.
De afbeelding de drie is de driehoek.

 

Getal  4

Vier was bij de oude Grieken ook een heilig getal,
omdat vier het eerste kwadraat is.
De vier verdubbelt ook de dualiteit van de twee.
Ook staat het voor de vier elementen water, aarde, vuur en lucht
en de vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west.
Iets verder gezocht is dat 1+2+3+4 het perfecte getal 10 maakt,
waarin het getal vier het rijtje perfect maakt.

 

Getal  5

Vijf is het getal van vijf boeken van de Thora,
het getal vijf was het getal der kennis.
Het symbool van de vijf is het pentagram.
Een mens heeft vijf vingers aan elke hand.
Ook ziet men de vijf als het huwelijk,
omdat de vijf de som is van de mannelijke 3 en de vrouwelijke 2.

 

Getal   6

Zes is het getal van de mens, omdat het op de zesde dag geschapen is.
Het staat voor evenwicht en vrede.
Rekenkundig is het ook een perfecte getal omdat 1+2+3 zes is.
Het symbool dat bij de zes hoort is het hexagram of het zegel van Salomo en de Davidster.

 

Getal  7

Bijna net zo populair als het getal 3 is de zeven.
Het getal zeven staat voor het verbond en in de
Bijbel komt het vaak voor zoals zeven dagen van de schepping,
de zeven vette en de zeven magere jaren.
Er zijn zeven deugden en er zijn zeven hoofdzonden.
Sneeuwwitje en de zeven dwergen, de zeven kleuren van de regenboog, zeven wereldwonderen en de uitdrukking in de zevende hemel zijn bekende voorbeelden.
De joden kennen de zevenarmige kandelaar, de menorah en ze vieren zeven weken na Pesach (het joodse Paasfeest) het Wekenfeest.
Zeven is een speciaal getal, het betekent in de Bijbel:
"overvloed, heel veel".
Ook is de zeven een priemgetal
( het is alleen deelbaar door 1 en zichzelf ) en staat dus voor maagdelijkheid.

 

Getal  8

Voor de oude Grieken was het getal acht dat van de rechtvaardigheid omdat 8 = 4 + 4 en 4 is weer 2 + 2 en 2 is weer 1 + 1.
Omdat het ook de eerste derdemacht is (2 x 2 x 2) werd het ook het symbool van overvloed.
De opstanding van Jezus ziet met vaak als de achtste dag van de schepping, dit vinden we terug in de vaak achthoekige doopvonten.
In de Romaanse kunst kennen we de achtpuntige ster en het achtpuntige Malterzerkruis.
Ook het Boeddhisme is gebaseerd op de achtvoudige weg.

 

Getal  9

Het getal negen heeft met duisternis te maken en het staat ook voor slang of baarmoeder.
Een moeder draagt het kind 9 maanden in de baarmoeder.
Toen Jezus aan het kruis hing werd het tot het negende uur donker.
In de Joodse geschiedenis zijn veel rampen op de negende van de maand gebeurt.
Toch is het getal negen omdat 9 het kwadraat van 3 is,
is het een gunstig getal.
De oude Egypte bestonden de godengroepen uit negen en in het oude China speelde het een belangrijke rol in de ITjing en in het boek der Riten waarin sprake is van negen ceremoniën.

 

Getal  10

Tien staat voor de woorden van God in de vorm van de tien geboden.
Ook waren er tien plagen van Egypte.
Het getal tien staat voor het absolute en van het recht.
De mens heeft 10 vingers om te tellen en als er tien mannen zijn kan de dienst in de joodse synagoge doorgaan.
Het getal kan gemaakt worden door de eerste 4 getallen bij elkaar op te tellen. (1 + 2 + 3 + 4).
Ook kent men de tien geheime namen van god.

 

Getal  11

Elf is een boosaardig getal omdat het een overschrijding van tien (geboden) was.
Ook na de vasten tijdens het carnaval worden de tien geboden op vele wijze overschreden.
Het getal staat ook wel bekend als het gekkengetal waardoor de cultuur van het carnaval ook rijkelijk voorzien is van dit getal,
denk alleen maar aan de raad van elf.
Soms ziet men het getal ook als een geluksgetal omdat het uit twee enen bestaat.

 

Getal  12

De betekenis van het getal 12 lijkt vrij neutraal maar het is historisch gezien wel een belangrijk getal.
Er waren twaalf apostelen en Jacob had twaalf zonen waar de twaalf provincies van Israël die voor een groot deel genoemd zijn.
Er zijn twaalf tekens in de dierenriem, twaalf Griekse goden en een dozijn is ook twaalf.

 

Getal  13

De positieve betekenis van het getal dertien is eenheid.
Bij de Joden is 13 de leeftijd waarbij een de volwassenheid bereikt (Hebreeuws Bar Mitswa).
Maar meestal is dertien een ongeluksgetal.
Jezus gebruikter het laatste avondmaal met zijn twaalf leerlingen,
waarbij ze met zijn dertienen aan tafel zaten.
( Judas was de nummer dertien waarmee het slecht afliep.)
Ook liep het slecht af met de vlucht van de Apollo-13 raket.
Heel veel hoge gebouwen kennen geen dertiende verdieping en in hotels ontbreekt kamer nummer dertien meestal.
Bij de coven (samenkomst) van de twaalf heksen zou de duivel als dertiende lid aanwezig zijn.
Het getal dertien heet dan ook wel het duivelsdozijn.

 

Getal  18

Adolf Hitler symbool.
De 1 staat voor A (de 1ste letter van het alfabet) en de 8 voor de H.
18 staat dus voor AH, de initialen van Adolf Hitler.
Het is net als 88 een van de geheime nazi symbolen.

 

Getal  22

Dit is het getal van het lijden.
In de Bijbel is Jozef is vanaf het moment dat hij door zijn broers werd verkocht 22 jaar gescheiden geweest van zijn vader en broers.
In de tweede wereldoorlog waren er 22 vernietigingskampen.
Het getal 22 geeft meestal de grens van het lijden aan,
na deze periode breekt een nieuwe tijd aan.
Psalm 22 is de lijdenspsalm.

 

Getal  27

In de Ramadan, de Islamitische vastenmaand is de avond van de 27ste dag het hoogtepunt.
Dan viert men de nacht waarin de Koran geopenbaard werd.
Vanaf de avond van de 27ste dag staat alles in het teken van de voorbereiding voor het feest van het verbreken van het vasten, het suikerfeest..

 

Getal  33

Dit getal komt overeen met de leeftijd van Jezus en het aantal treden van de Byzantijnse mystieke ladder.

Getal  40

Het getal 40 staat voor beproeving.
De Joden trokken 40 jaar door de woestijn naar het beloofde land.
Mozes, Elia en Jezus vastten elk 40 dagen lang.
De christelijke vasten , de veertigdagentijd vindt zijn oorsprong omstreeks de derde of vierde eeuw en is een navolging van de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht.
De veertigdagentijd is in de eerste plaats een voorbereiding op het paasfeest.

 

Getal  50

Dit is het getal van de Heilige Geest en van de Thora.
Vijftig dagen na de uittocht gaf God de Thora.
Christenen vieren vijftig dagen na Pasen het Pinksterfeest.
Pinksteren komt van het Griekse woord
pentakosta dat vijftig betekent.

 

Getal  69

Dit getal is het meest bekend doordat het staat voor een seksueel standje (Soixante-neuf), waarbij de beide partners naar elkaar liggen als de 6 en de 9 en elkaar met de mond bevredigen.
Ook is 69 het symbool van het sterrenbeeld kreeft.

 

Getal  70

Zeventig staat symbool voor alle volkeren zoals beschreven staat in het geslachtsregister van alle volkeren op aarde in Genesis 10.

Getal  88

Heil Hitler symbool.
De 8 staat voor de 8ste letter van het alfabet de H en 88 staat dus voor HH.
Dit staat weer voor Heil Hitler de bekende Nazi groet.
88 komt vaak voor op racistische poster of afbeeldingen of in email adressen.

 

Getal  248

Dit is het aantal botten dat de mens volgens de Talmoed heeft.
Het werkelijke aantal wijkt bij verschillende mensen af.
Omdat botten lang na de dood van een mens nog bestaan zijn ze symbool voor de materie of het wezen van de mens.
Het gedeelte Jozua 12 omvat 248 woorden.

 

Getal  354

Het aantal dagen van het jaar volgens de Joodse en Islamitische kalender.

Getal  365

Het aantal dagen van het jaar volgens de Gregoriaanse kalender.

Getal  666

666 is het getal van het beest.
In hoofdstuk 13 van Openbaring (Bijbel), ziet Johannes in een visioen twee monsters, een beest uit de zee en een beest uit de aarde.
Het beest uit de aarde is te herkennen aan een getal n.l. 666.
Over de betekenis van dit getal wordt al twintig eeuwen gespeculeerd.
Het Beest uit de Aarde wordt van oudsher gedentificeerd met de antichrist, wiens verschijning het einde der tijden inluidt.

 

Getal  999

In de getallenmystiek het symbool is voor de handhaving van wet en orde tegen de machten van het kwaad.
Het getal 999 is oneven en dus mannelijk en gunstig, het bestaat uitsluitend uit negens, het gunstige getal.
Nog belangrijker is het feit dat 999 het getal van het beest is,
maar dan ondersteboven.