CHRISTENDOM


INLEIDING
 

Er is een spirituele stroom van energie die door steeds meer mensen bewust wordt waargenomen. Het is een stroom voor iedereen binnen handbereik en bestaat uit pure liefde. Deze energie kan op vele wijze worden gebruikt en zelfs misbruikt. Net zoals we liefde van mensen kunnen misbruiken voor onze eigen doeleinden, zo kunnen we ook deze hoge vorm van liefde misbruiken voor onze eigen belangen. Deze Goddelijke stroom van liefde wordt ons aangeboden zonder reserves om ons te helpen ons te ontwikkelen tot ware zonen Gods. We raken zo gewend aan deze steeds toenemende Goddelijke stroom van liefde dat we bijna vergeten waar deze voor dient, waardoor het zijn doel kan gaan missen in ons leven.

Het doel van deze liefde is om ons tot waarachtige minnaars te maken van de enige en waarachtige God en Schepper, om tot een hoogwaardige liefdesrelatie te komen met God waarbij onze identiteit tot volle ontplooiing en bestemming komt. God heeft gestalte gegeven aan deze liefde door in Jezus Christus naar ons toe te komen. Jezus heeft Gods Liefde vorm gegeven. Hij is onze minnaar en leidt ons naar het Licht. Hij is het die Zijn leven gegeven heeft voor ons en die ons in alles tot voorbeeld wil zijn. Zijn Goddelijke leiding helpt ons tot God te naderen en vrij te komen van onze egoÔstische motieven. Niet iedereen noemt Hem Jezus. Maar iedereen die Zijn aanraking heeft leren kennen zal Hem herkennen als Hij verschijnt. In Hem is er geen veroordeling en Hij benadert iedereen vanuit Zijn onuitputtelijke onvoorwaardelijke liefde. In Zijn liefde is zoveel energie dat het alle wonden geneest en tot herstel brengt, alles wat herstel nodig heeft. Het enige wat nodig is, is overgave. Overgave is het geheim van een leven van echt en diep geluk. Overgave aan de Liefde van de Schepper, Hem vertrouwen en liefhebben boven alles, je door Hem laten onderwijzen en vervuld worden van Zijn Geest. Jezus, Zijn naam vervult de aarde met lieflijkheid. Zijn liefde is zoveel groter, zoveel heerlijker dan de liefde van mensen. Zijn liefde is puur en zuiver en gaat dieper dan iemand zich zelfs maar kan bedenken. Zijn Liefdeskracht gaat over ziekte, dood, pijn, verdriet, tijd en ruimte heen naar een dimensie waar volledige gemeenschap met Zijn Goddelijkheid en Heerlijkheid tot uitdrukking komt. Een plaats voorbij tijd en ruimte, een eeuwig zijn bij en in Hem. Een plaats waar Goddelijke Vrede en Liefde in volmaakte harmonie in alle uitbundigheid manifest zal zijn. Een Goddelijke manifestatie van energie, van creativiteit van uitbundig vieren van liefde in een levensdans met God als partner.

Jezus is gekomen met als enig doel ons weer in contact te brengen met onze Minnaar en Schepper en ons te leiden in deze levensdans naar en met God. Jezus is geen stichter van een nieuwe godsdienst, Hij is geen goeroe die ons komt vertellen hoe we moeten leven. Hij is de manifestatie van Gods liefde voor ons. Zo kwetsbaar en teder als een baby en zo nederig als een dienstknecht. Zo vol Liefde en Begrip, zonder veroordeling, altijd bereid te helpen. Hij genas mensen uit pure liefde zonder daarbij navraag te doen over het hoe en waarom van hun ziekte. Hij genas over de ziekte heen ook de diepere lagen van pijn en verdriet. Bij Hem gaan mensen herleven en krijgen weer hoop en geloof om door te gaan. Jezus liet Zich beminnen en kussen door een hoer en ging om met mensen die niet geliefd waren door het volk. Hij genas het oor van een soldaat die Hem gevangen nam en vergaf de mensen die Hem lieten kruisigen. Zijn liefde was zo groot dat Hij alles over had om ons weer in contact met God te brengen zonder veroordeling. En nu is Hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zijn liefde zal ons optillen en meenemen naar de Schepper aller dingen. In Zijn liefde zullen we opbloeien tot wie we ten diepste zijn. In Zijn liefde ontvangen we Vergeving en Reiniging van alles wat niet klopt aan ons, wat niet overeenstemt met Zijn liefde. Het enige wat wij hoeven te doen is Hem toelaten in ons leven en Hem toestaan het op Zijn manier te doen. Steeds verder loslaten en laten gaan wat we zelf zo graag willen vasthouden maar waar geen enkel leven in zit. Steeds verder Gods Geest uitnodigen het leven over te nemen en Jezus in ons laten doen waartoe Hij gekomen is. Ons bij God brengen. Ons vergeven en reinigen en vullen met Zijn Geest. Met Zijn Geest van Liefde en Vrede. Dan borrelt liefde, dankbaarheid, verwondering en aanbidding vanuit het diepst van ons wezen naar Hem omhoog en worden we meegevoerd naar ongekende hoogtes in Zijn woning in de Geest. Dan zijn we niet langer meer bezig met zelfverrijking of zelfverwezenlijking en eer van mensen maar dan richten we ons in pure liefde tot onze Schepper en verlangen we nog maar een ding en dat is dat Gods wil geschiedde in en door ons leven tot Zijn eer. Niet langer meer ik maar Hij, niet langer meer mijn wil maar Zijn wil, dat is waarlijke bevrijding. Bevrijd van jezelf om een hoger doel te dienen, om deel te krijgen aan het hoger plan, het goddelijk plan van samensmelting der Liefde. Een doel buiten onszelf waar we toch volledig deel van uitmaken geeft ons echt geluk en brengt ons in onze bestemming waartoe we geschapen zijn. In Jezus vinden we onze bestemming.

JEZUS IS ER ALTIJD GEWEEST

 

Jezus is niet 2000 jaar geleden geboren. Hij is de medeschepper van de hemel en de aarde. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Jezus is de expressie van God op aarde op Gods volmaakt tijdstip volgens Gods volmaakt plan. Zoals een voet een afdruk achterlaat in het zand zo is Jezus de afdruk van God op aarde. Jezus heeft geen boeken geschreven en heeft geen kerk gesticht maar Hij heeft vrienden om Zich heen verzameld en Zijn leven met hen gedeeld. Hij heeft Zijn geest, in hen uitgestort en hen op die wijze deelgenoot gemaakt aan het Goddelijk leven. Hoe heeft Jezus dan Zijn Geest in Zijn vrienden uitgestort? Door diepe vriendschap! Vanuit diepe verbondenheid kon Jezus Zijn Goddelijk leven meedelen. Jezus was en is volkomen transparant. Vriend en vijand kon Zijn leven dag en nacht beschouwen zonder enig gebrek te ontdekken. Hij leefde niet voor Zichzelf maar was de drager van Gods volmaakte liefde. Hij genas dan ook allen die tot Hem kwamen. Toch ging lang niet iedereen Hem volgen maar de meeste mensen gingen na hun genezing ontvangen te hebben gewoon weer hun eigen weg. Zij hebben de diepere bedoeling van hun genezing niet begrepen. Zij begrepen nog niet dat hun genezing ten diepste het doel had hen terug te brengen in hun oorspronkelijk plan. Jezus kwam op aarde om genezing te brengen. Niet in eerste instantie genezing van het lichaam maar genezing van de geest. Hij kwam om de mens weer terug te brengen in contact met God, om de mens in contact te brengen met hun oorspronkelijk plan en bestemming. Jezus kwam niet om de verantwoordelijkheid van de mens weg te nemen maar om de weg te openen zodat de mens haar verantwoordelijkheid weer op zou kunnen pakken om te groeien naar geestelijke volwassenheid. De mens was verstrikt geraakt in hoogmoed, trots, egotisme en lage begeerte en kon zichzelf daar niet meer van verlossen. De mens was gevallen en was daardoor het goddelijk leven geheel kwijt geraakt. De komst van Jezus op aarde was noodzakelijk om het Licht weer op aarde te ontsteken. Jezus bracht de Godsvonk weer terug in de harten van de mensen. Deze Godsvonk is niets meer en niets minder dan het weer kunnen liefhebben. Het heeft dan ook niets met religie of spirituele ervaringen te maken. Geen dogma's en leerstellingen, geen geboden en regels. Alleen liefhebben. Daarom is het Koninkrijk van God ook voor de kinderen. God en Gods Koninkrijk bestaat uit Liefde. Wie liefheeft is in God en God is in hem.

Jezus zegt het zo: Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Johannes 15:13-14 Wat Jezus hier bedoelt te zeggen is dat wandelen in vriendschap pas echt kan als de liefde wordt beantwoord met liefde. Jezus geeft onderwijs in vriendschap en door naar Hem te luisteren en te doen wat Hij zegt groeit er een vriendschap die Goddelijk van aard is. Een relatie van twee kanten van wederzijdse liefde. Jezus houdt van alle mensen maar niet met iedereen heeft Jezus vriendschap. Niet iedereen noemt Jezus Zijn vriend. Met de term vriendschap geeft Jezus een veel diepere band aan dan de band tussen aardse vrienden, de huwelijksband of familiebanden. Hij heeft het over een spirituele eeuwige band in liefde tussen God en de mens en mensen onderling in verbondenheid met Christus.


WAT IS LIEFDE

 

Iedereen heeft het over liefde en iedereen wil graag geliefd worden. Maar wat is liefde nu eigenlijk? Wat verstaan we onder Goddelijke liefde?
Goddelijke liefde is de liefde die van God uitgaat naar de mens. Deze liefde heeft de mens het leven gegeven en uit die liefde is alles ontstaan. Het is de Goddelijke Energie waaruit heel het universum is opgebouwd. De Goddelijke liefde is scheppend, creatief, vreugdevol, zuiver, altijd positief, opbouwend, vol geloof, helend, troostend, respectvol, teder, begripsvol, ruimte gevend, vol vrede, overwinnend, krachtig, vol wijsheid, niet op zichzelf gericht, altijd het beste zoekend voor de ander. De Goddelijke liefde straalt, brengt zegen, doet wonderen, baant wegen die er voorheen niet waren, verdrijft angst, verdriet, pijn, haat, duisternis, somberheid, ongeloof, egotisme, zelfhaat, wanhoop, ziekte en dood.

De Goddelijke liefde is overweldigend, tilt je op en brengt je in hemelse sferen, verandert je hart, geeft je nieuw leven, leert je liefhebben, overstijgt het materiŽle, brengt je in je bestemming en doet haar begrijpen. De Goddelijke liefde doet je beseffen dat je Gods kind bent, geliefd, waardevol,  mooi bent, het waard bent om te leven, gewild, een geweldige bestemming hebt, verbonden bent met God voor eeuwig, dat God Zichzelf met jou wil delen. De Goddelijke liefde brengt je verwondering, leert je wie God werkelijk is, geeft je diepe eerbied en ontzag voor Zijn Almacht, leert je aanbidden en in Hem opgaan, baant de weg naar het hart van God.

Deze liefde is in de persoon Jezus naar ons toe gekomen. Door Hem te omarmen, omarmen we de liefde van God. Jezus heeft Gods liefde een gezicht gegeven. Door naar Hem te kijken kunnen we zien wie God is.

Johannes 14:9 Jezus zeide: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. We leren God kennen door een relatie met Jezus aan te gaan, door Jezus te omarmen zoals Hij ons is geopenbaard door de verhalen uit de bijbel en door de persoonlijke omgang met Hem door gebed en meditatie. Niet alleen vragen maar beminnen, luisteren en ontmoeten. Wacht niet op een gevoel maar kies ervoor in de liefde te gaan geloven. Laat je twijfel los en ontmoet Hem. Nodig Jezus uit en laat Zijn liefde je leven binnenstromen en je van binnen reinigen en schoonmaken. Wees een drager van Zijn Heilige Geest en leer te luisteren naar Zijn zachte stem. Keer steeds opnieuw bij Hem terug om je te laten reinigen want daar is Hij voor. Al is het duizend keer. Bij Hem is geen veroordeling. Hij is blij met iedere vooruitgang die je boekt, ook al is het minimaal en zelfs al boek je geen vooruitgang maar ben je terug bij af dan houdt Zijn liefde nooit op en mag je weer opnieuw beginnen. Ik spreek uit ervaring. Jezus wijst nooit mensen af die in nederigheid bij Hem komen en Zijn hulp inroepen wat ze ook hebben gedaan. Jezus vergeeft, geneest en hersteld keer op keer. Zijn geduld raakt nooit op. Hij is enkel liefde en kan niet anders dan je liefhebben.

WAAROM MOEST JEZUS STERVEN AAN HET KRUIS

 

Op aarde is er een kracht die de Liefde tegenwerkt, die mensen gevangen houdt in angst en negativiteit. We doen dingen die we eigenlijk niet willen doen en hebben geen volledige controle over ons denken. We zijn gevoelig vol jaloezie, angst, haat, trots enz, waardoor we niet in staat zijn volmaakt in de liefde te staan. Toen Jezus op aarde was werkte deze krachten ook op Hem. Op steeds heftigere wijze werden deze krachten op Hem losgelaten waarbij Jezus steeds overwon door de liefde. De laatste kracht die Jezus moest weerstaan in liefde was de dood zelf. Jezus moest laten zien dat de liefde sterker is dan de dood. Hij moest laten zien dat zijn liefde voor God sterker was dan liefde voor zichzelf. Door vrijwillig de meest afschuwelijke dood te sterven heeft Jezus bewezen sterker te Zijn dan de dood. En daardoor de weg vrijgemaakt voor de mensheid naar deze Goddelijke liefde, door voor ons de Weg te zijn.

Vanuit onszelf zijn we niet in staat deze weg van liefde te gaan, maar vanuit verbondenheid met Jezus en door de doop met Zijn Heilige Geest ontvangen we kracht en toegang tot deze Goddelijke liefde. Het is de mate van die liefde die in ons leven zichtbaar wordt door onze daden die laat zien hoeveel wij geestelijk zijn gegroeid. Het heeft niets te maken met religie, kerkbezoek, regels, leer of inzichten die ons geestelijk niveau bepalen. Wel kunnen en mogen we elkaar helpen deze weg te bewandelen en kan spiritueel inzicht ons helpen de juiste keuzes te maken in het leven. Deze groei in liefde kan plaatsvinden binnen een plaatselijke kerkelijke gemeenschap maar is niet noodzakelijk. Wel leert Jezus ons dat we elkaar nodig hebben op deze weg omdat we alleen met elkaar de volheid van God kunnen bevatten. Iedereen ontvangt weer een ander stukje openbaring van Gods liefde waar we elkaar dan mee mogen dienen. Als we ons afsluiten van anderen en denken niemand nodig te hebben belemmeren we daarmee niet alleen onze eigen groei maar ook die van anderen die juist onze openbaring weer nodig hebben om verder te groeien.

JEZUS ALS GROTE BROER

 

Marcus 3:35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.
Jezus is naar ons toe gekomen om naast ons te staan in het leven. Niet als een baas die ons alles voorschrijft maar als een broer die vanuit een diepe vertrouwensband ons wil adviseren en helpen. Hij respecteert onze wil, verlangens en onze persoonlijkheid. Hij voelt Zich met ons verbonden vanuit een familieband. We hebben dezelfde Vader en dezelfde geestelijke genen. Vanuit deze diepe vertrouwelijke band wil Jezus ons dieper de Vader leren kennen en Hem aan ons openbaren.

Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ik ben nu zolang met u lieden, en hebt gij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader?

JEZUS ALS GELIEFD KIND

 

Marcus 3:35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.
Het is bijzonder dat Jezus ons ook als moeder wil zien. Hier staat geen leeftijd of geslacht bij maar alleen de voorwaarde dat we Gods wil doen. Het is het verlangen van Jezus om in ons verwekt te worden, door ons liefdevol gedragen te worden en uit ons geboren te worden om vervolgens door ons liefdevol verzorgd te worden zodat Hij door ons leven kan groeien naar volwassenheid. Hij is deze weg gegaan via Maria, maar wil deze weg gaan door een ieder van ons. In de bijbel lezen we dat we opnieuw geboren moeten worden maar we kunnen ook zeggen dat het nieuwe leven in ons geboren moet worden en moet opgroeien totdat we met Johannes de doper kunnen zeggen: Hij moet meer worden en ik moet minder worden.

Jezus als baby plaatst ons in de moederrol. Het geeft ons de verantwoordelijk van liefdevolle zorg en onszelf wegcijferen ten behoeve van het hulpeloze kind opdat ons kindje kan groeien. Onszelf wegcijferen is geen offer maar een vanzelfsprekendheid vanwege onze liefde voor het nieuwe leven wat uit ons is voortgekomen. We vinden ons kindje belangrijker dan onszelf. Dat is moederliefde zoals we dat terugvinden in de natuur. Het is onze taak het kindje steeds meer ruimte te geven om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen tot volwassenheid.

Jezus draagt ook zorg voor Zijn moeder. Toen Jezus aan het kruis hing en stervende was gaf Hij Zijn volgeling Johannes de opdracht verder voor Zijn moeder Maria te zorgen.

Johannes 19:26-27 Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat uur nam Johannes haar bij zich in huis.

JEZUS ALS ZIEKE ZWAKKE CRIMINEEL

 

Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? En Koning Jezus zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. MattheŁs 25:39-40

Jezus is zo intens in Liefde met de mensheid verbonden dat Hij een liefdedienst aan een willekeurig mens ervaart als liefde bewezen aan Hem. Liefde is ook de boodschap van Jezus geweest. Liefde bewijzen zonder vooroordeel en zonder onderscheid van ras of geslacht, leeftijd of achtergrond, leefstijl of uiterlijk. Dat is de opdracht van de ware volgeling van Jezus. Dat is ook de manier waarop de ware christen herkenbaar is.

Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Echte godsdienst heeft dus niets te maken met kerkgang of religieuze handelingen maar met het betoon van liefde aan je naaste, waarbij je naaste iedereen is die je tegenkomt in dit leven.

Jakobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Dit is geen populaire boodschap omdat we nu eenmaal graag spiritueel bezig zijn en onszelf willen ontwikkelen en helen en inzichten willen krijgen over veel zaken. Zodra we echter tot de kern van de zaak doordringen en beseffen dat echte geestelijke groei te maken heeft met het dienen van de ander in liefde, waarbij we de ander gaan leren zien als een manifestatie van Jezus op aarde, als onze broeder of zuster en deze leren hoger te achten dan onszelf, dan keren veel mensen zich om en vluchten weer weg in hun eigen godsdienst die niet meer is dan spirituele zelfbevrediging.

Echte godsdienst is ons laten leiden door de Liefde van God en Gods hart voelen kloppen voor de mensen om ons heen die zo hart liefde nodig hebben. Echte godsdienst is ons leven beschikbaar stellen en Gods liefde door ons heen laten stromen naar de ander. Deze ander zijn ook die mensen die door de maatschappij uitgestoten worden, die mensen die de pech hebben niet veel kansen te hebben gehad in het leven en die nauwelijks liefde in hun leven hebben gehad. Die zoveel hebben meegemaakt dat ze zijn scheef gegroeid en niemand meer kunnen vertrouwen. Het zijn ook mensen die afwijkend gedrag vertonen en er anders uitzien. Mensen van een andere cultuur met andere gewoontes. Mensen die ons niet liggen van nature. Mensen die door hun daden anderen van zich afstoten. Mensen die ziek, zwak en hulpeloos zijn en die niemand hebben om voor hen te zorgen of hen aandacht wil geven. Al deze mensen wachten op onze liefde. Of liever gezegd, wachten ze op Gods liefde die wij aan hen mogen doorgeven waardoor zij genezing mogen ontvangen en iets van God mogen ervaren. Ons leven wordt beoordeeld op de mate waarin deze liefde in ons leven tot uiting is gekomen in ons denken, spreken en met name in ons handelen. Zo kan het gebeuren dat sommige spirituele leiders die wij hoogachten in Gods ogen veel lager staan dan bv de alleenstaande moeder die vol liefde haar gehandicapte zoon heeft opgevoed en daardoor nergens anders aan is toegekomen in het leven, terwijl ze zich zo graag spiritueel had willen ontwikkelen en veel voor de wereld had willen betekenen. In Gods ogen heeft deze vrouw meer gestalte gegeven aan Gods liefde op aarde dan deze spirituele leider die mensen alleen maar inzicht en kennis heeft gegeven maar geen daadkracht in liefde.

Willen we echt volgelingen van Jezus worden dan zullen we in alle nederigheid aan Jezus moeten vragen ons te helpen deze weg van liefde te bewandelen en leren onze eigen zogenaamde spirituele zelfverwezenlijking en persoonlijke groei los te laten. Liefde bewijzen niet als hobby of als compensatie van onze egoÔstische levensstijl om aan anderen of onszelf te bewijzen dat we goed bezig zijn, maar Liefde als levensstijl om God te dienen.

JEZUS ALS ZOON VAN GOD

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Jezus kwam op aarde om ons weer in onze bestemming te brengen. Hij kwam om ons voor te stellen aan God als Zijn Vader. Jezus leert ons dat ook wij God als onze Vader mogen gaan zien en Hem zelfs pappa mogen noemen. Jezus leert ons dat wij kinderen van God zijn, dat we gewild en geliefd zijn en dat we mooi zijn zoals we geschapen zijn. We mogen ontdekken dat onze Vader trots op ons is en blij met ons is om wie we zijn en niet om wat we doen. Als dit besef diep tot ons doordringt dat we een kind van God zijn dan zal dat ons denken, spreken, handelen en wandelen beÔnvloeden en komen we steeds dieper in onze bestemming. We voelen ons geliefd en leren ook onze naaste als onze broeder en zuster te zien en hen als zodanig te respecteren en lief te hebben. Er ontstaat intimiteit met de Vader waardoor God zichzelf met ons kan delen.

Zonder Jezus is het onmogelijk tot deze intimiteit met God de Vader te komen want het is juist de Geest van Jezus die Hij met ons deelt waardoor wij die intimiteit kunnen ervaren.

Galaten 4:6 En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.

Overgave aan Jezus betekent ook God ontmoeten als Vader zoals Jezus intiem met God omgaat. Overgave aan Jezus betekent kind van God worden zoals Jezus de Zoon van God is en leren leven vanuit Gods liefde.

DE BIJBEL HET GROOTSTE SPIRITUELE BOEK

Hoewel de Bijbel het best verkochte boek ter wereld is, wordt dit boek door de meeste mensen niet op waarde geschat en veelal verkeerd begrepen. Men heeft moeite het gezag ervan te aanvaarden omdat er moeilijke passages in staan en allerlei schijnbare tegenstrijdigheden. Ook lijkt de Bijbel niet actueel en toepasbaar in deze tijd.

Dit alles komt omdat men de Bijbel als een aards boek leest in plaats van als een geestelijk, spiritueel boek. De Bijbel is namelijk gecodeerd. Niet met de Da Vinci Code. De schrijver van dit boek heeft er ook niks van begrepen. Nee, de bijbel is slechts te begrijpen vanuit openbaring door de Heilige Geest.

2 CorinthiŽrs 3:15,16 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes (de H. Schift) voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Hoewel de Bijbel zowel wetenschappelijk als literair gezien interessant is om te bestuderen zal het slechts weinig mensen op deze wijze dichter bij God brengen.

In de tijd van Jezus op aarde waren het juist de theologen, de Schriftgeleerden, die niets begrepen van de ware betekenis van de Schrift en zelfs krachtig weerstand boden tegen Jezus die de ware betekenis van de Schrift openbaarde.

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.

Door heel de geschiedenis heen zijn het vaak de theologen en geestelijke leiders geweest die vanuit verkeerde motieven of het niet begrijpen van de ware betekenis van de Bijbel, het volk misleid hebben.

Als mensen een echte ontmoeting met Jezus hebben gehad en de Heilige Geest hebben leren kennen, dan verandert de Bijbel van een dood boek in een levend boek.

Johannes 7:38 Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Deze mensen ervaren dat tijdens het lezen van de Bijbel stromen van levend water tussen de verzen door naar hen toestromen. Door het geloof veranderd de Bijbel van een dood boek in een luidspreker waardoor we Gods stem verstaan, en een schijnwerper waardoor we het Licht gaan zien.

Psalmen 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandige inzicht.

Omdat de Bijbel nu als een geestelijk boek wordt gelezen en men niet langer bezig is het met het verstand te doorgronden, ontvangen we steeds meer openbaring en blijken de moeilijke passages en schijnbare tegenstrijdigheden vanuit de hogere dimensies volmaakt te kloppen.

Hoewel de Bijbel wetenschappelijk, geschiedkundig en literair gezien genoeg in zich heeft om de oprechte mens te overtuigen van haar goddelijke oorsprong, heeft een geestelijk mens die eenmaal het goddelijk leven in de Bijbel ontdekt heeft, deze argumenten niet meer nodig.

Een wetenschapper kan een bord met eten analyseren op hoeveelheid koolhydraten, vitaminen, en de samenstelling van haar ingrediŽnten vaststellen en toch honger lijden. Terwijl een hongerig kind het eten tot zich neemt en verzadigd raakt zonder diep inzicht van de samenstelling van dat voedsel te hebben.

Zo is ook de Bijbel bedoeld om in geloof het geestelijk voedsel eruit te ontvangen en niet om het eindeloos te analyseren.

WIE IS JEZUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is niemand op aarde die zoveel invloed heeft gehad dan de persoon Jezus.

De bijbel is nog steeds het best verkochte boek ter wereld. Behalve in het Christendom wordt Jezus ook in andere godsdiensten erkend als een spiritueel leider. Denk aan het Jodendom, de Islam en de New-age beweging. Daarbuiten wordt Jezus gezien als een bijzonder mens, een voorbeeld om na te volgen.
Wat maakt Jezus zo bijzonder en hoe komt het dat Hij 2000 jaar na zijn dood nog steeds een bron van inspiratie is voor zoveel mensen?
Jezus heeft maar drie en een half jaar in het openbaar gesproken. In die korte tijd had Hij al zoveel invloed en volgelingen dat de geestelijke leiders van IsraŽl zo jaloers werden dat ze Jezus uit de weg hebben geruimd en door de Romeinen hebben laten kruisigen.
Jezus was niet uit op macht, positie, geld of veel volgelingen. Hij wilde geen nieuwe godsdienst stichten. Jezus leefde eenvoudig in innige verbondenheid met God en had slechts ťťn doel: de mensheid weer in contact brengen met God. Hoewel Jezus een bijzondere leer verkondigde en veel tekenen en wonderen deed, was het Zijn persoonlijkheid die mensenlevens deed en doet veranderen tot op de dag van vandaag. Jezus heeft in zijn leven en sterven op aarde laten zien wie God is. Jezus straalde zoveel liefde uit dat mensen door Jezus heen weer in contact met God kwamen. Door deze liefde ontvingen mensen vergeving, bevrijding van angsten en ontvingen genezing voor hun lichaam. Maar ten diepste werd hun ziel genezen en kwamen mensen weer in contact met hun Schepper. Jezus was zo vol van God dat Hij kon zeggen: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien Johannes 14:9.
Jezus heeft alle menselijke ontberingen doorstaan, honger, naaktheid, dorst, martelingen, verwerping door mensen, hoogverraad door zijn vriend en een vernederende dood aan het kruis. In dat alles heeft Jezus laten zien dat liefde sterker is dan de sterkste duisternis. Hij heeft de duisternis overwonnen met liefde en de weg tot God voor ons vrijgemaakt. Jezus is opgestaan uit de dood en leeft in ons midden om ons bij God te brengen. Door ons leven over te geven aan Jezus, brengt Jezus ons weer in contact met God en komen we weer in de Goddelijke bestemming voor ons leven, leven vanuit Gods liefde.

 

DRIE-EENHEID

 

Het wezen van God is voor ons mensen niet te doorgronden.  We moeten accepteren dat er altijd mysteries overblijven omdat wij nu eenmaal zeer beperkt zijn in ons bevattingsvermogen.
Als we proberen een beeld te vormen van wie God is dan schiet dat altijd tekort. God is altijd veel groter, mooier, heiliger, machtiger, LIEFDEVOLLER enz dan we kunnen beseffen.
EfeziŽrs 3:20-21 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij
bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.
Als ik hieronder het wezen van God probeer te omschrijven dan is het vanuit diepe nederigheid omdat ik besef nog maar een fractie te begrijpen van het wezen van God. Toch overweldigd God mij in dit klein stukje weten al met Zijn Liefdevolle aanwezigheid en ieder klein stukje diepere openbaring brengt breng mij in diepe aanbidding voor Gods troon.
God is Liefde en Liefde bestaat nooit in Zichzelf omdat Liefde zichzelf niet zoekt. Dat God Liefde in Zichzelf heeft bewijst dat er polariteit, verschillende krachtvelden in God zijn die elkaar in volkomen harmonie dienen in volmaakte Liefde.
Toen God de mens naar Zijn beeld schiep, schiep Hij de mens als man en vrouw. God schiep het huwelijk met als bedoeling dat man en vrouw in volmaakte harmonie elkaar in liefde zouden dienen en zo een eenheid zouden vormen die een stukje van het wezen van God zou weerspiegelen.
God weerspiegeld Zichzelf in de schepping. In de schepping zien we ook steeds dat wat wij ervaren en waarnemen is opgebouwd uit samenwerking van verschillende elementen.

Bij voorbeeld:

Licht: Wit licht bestaat uit energie, trillingen van verschillende golflengten. Er zijn drie basiskleuren: rood, groen en blauw die als ze in gelijke hoeveelheid worden gemengd, wit licht vormen.

 

Moleculen: Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof dat nog de eigenschappen van deze stof bevat. Bijvoorbeeld een watermolecuul of een helium molecuul. Deze moleculen zijn weer opgebouwd uit protonen, neutronen en elektronen. De protonen en neutronen vormen de kern en zitten aan elkaar vast. De elektronen draaien in een cirkel om elkaar heen. In dit beeld zouden de neutronen en protonen God en Jezus kunnen voorstellen en de elektronen die zich meer vrij bewegen de Heilige Geest. Met elkaar echter geven ze vorm aan het molecuul.
 

Water: Water bestaat uit drie verschillende verschijningvormen: ijs, water en damp. Hoewel deze drie verschijningsvormen verschillende eigenschappen hebben, bestaat ze toch steeds uit watermoleculen.


Mens: De mens bestaat uit een geest, ziel en lichaam. Hoewel deze drie elementen een duidelijk te onderscheiden functie hebben lopen ze toch in elkaar over en voelen we ons pas gelukkig en functioneren optimaal als deze drie met elkaar in harmonie zijn.

Hoewel bovenstaande voorbeelden natuurlijk niet volledig het wezen van God weergeven, laat het toch zien dat een eenheid steeds weer opgebouwd is uit verschillende elementen. God is volmaakt ťťn en bestaat toch uit drie personen. Ieder persoon is volmaakt God maar heeft toch een eigen persoonlijkheid, functie en karakter. God is niet individualistisch of egoÔstisch maar is een God van liefdevolle samenwerking vanuit een dienende houding. Heel de schepping weerspiegeld dat principe. De elementen hebben elkaar nodig om in stand te blijven.

God nodigt de mens uit om deel te krijgen aan deze volmaakt eenheid in Liefde zodat ook wij opgenomen worden in het wezen van God door Jezus Christus onze Heer en Meester.
Kolossenzen 2:9-10 want in Hem woont al de Volheid Der Godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Johannes 17:22-23 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot ťťn, opdat de wereld erkennen, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 

JEZUS GEZAG OVER DE NATUUR

 

Vanaf het begin heeft God de mensheid de opdracht en verantwoordelijkheid gegeven om vanuit Gods Liefde de aarde te beheren en haar te onderwerpen onder Gods gezag. God heeft de aarde aan ons als leerschool gegeven om te groeien in verantwoordelijkheid, Liefde en gezag.
Genesis 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en
wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
Door van God weg te lopen hebben we er met elkaar een puinhoop van gemaakt en zijn we ons Goddelijk gezag kwijtgeraakt. We proberen dit nu te compenseren door wetenschappelijke, kunstmatige technieken maar dat was niet de oorspronkelijke bedoeling van God. Adam en Eva hadden deze technieken nog niet maar hadden wel gezag van God gekregen.
Door de Bijbel heen zien we dat God boven de natuurwetten staat en deze uitschakelt als dat nodig is om de nood van Zijn kinderen te ledigen. God doet de zon stilstaan, laat water uit een rost komen, laat een bijl drijven, laat brood uit de hemel regenen, maakt een pad door de zee, dooft de hitte van het vuur, laat een ezel praten, enz..
Dit zijn geen sprookjes maar Goddelijk ingrijpen in de natuur. Deze wonderen gebeuren vandaag de dag nog steeds over de hele wereld daar waar mensen God oprecht en intens aanroepen in hun nood, of daar waar gelovige geleerd hebben te handelen in het gezag van Jezus.

Jezus heeft dit Goddelijk gezag over de natuur weer teruggebracht bij de mens.
Jezus liep over het water, Hij stilde de storm met Zijn woord en de zee ging liggen, Hij veranderde water in wijn, vermenigvuldigde brood voor de hongerige, Hij liet symbolisch een boom verdorren, gaf een vis de opdracht een muntstuk op te rapen en aan de discipelen te geven om de belasting te betalen, Jezus wekte verschillende mensen op uit de dood.
Door het geloof in Jezus hebben we dit Goddelijk gezag weer terug gekregen. Het is nu aan ons om onder Gods leiding weer te gaan leven volgens Gods oorspronkelijke plan.
Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij
gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.


BIJZONDERE UITSPRAKEN VAN JEZUS

 

Jezus is niet alleen bijzonder vanwege zijn persoonlijkheid en door de wonderen die Hij heeft gedaan, maar Hij heeft uitspraken over Zichzelf gedaan die nooit enig ander spiritueel leraar zich heeft durven aanmatigen. Daar Jezus door Zijn leven en daden bewezen heeft een nederige houding vol Liefde te hebben, is het niet aannemelijk dat Jezus deze woorden vanuit een arrogante houding heeft gesproken. Deze woorden maken Jezus of tot een grote misleider of ze zeggen iets over wie Jezus waarlijk is.

Hieronder volgen de  "Ik Ben" uitspraken

Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.
Johannes 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
Johannes 10:11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;
Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Het bijzondere van de verkondiging van Jezus is dat Hij niet een weg toont of een leer verkondigt maar Hij biedt Zichzelf aan als zijnde de weg tot God.
Dit blijkt ook uit de volgende uitspraken.

MattheŁs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
Johannes 7:37  En op den laatsten dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke.
Johannes 6:54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Als we er van uitgaan dat bovenstaande uitspraken waar zijn dan is Jezus van een heel andere orde en grote dan alle andere spirituele leraren die de wereld ooit heeft gekend.
Zijn uitspraken zijn dan ook de reden geweest van de weerstand bij de geestelijke leiders uit Zijn tijd. Zijn kruisdood heeft te maken met het feit dat Hij Zich gelijkstelde aan God de Vader.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?
Zijn levenswandel en wonderen en tekenen bewijzen echter dat Hij gezag heeft om dit soort dingen te zeggen. Jezus zou deze dingen nooit gedaan kunnen hebben als bedrieger. God zou zich nooit op zo'n wijze hebben verbonden aan een mens die niet transparant in waarheid wandelt.

 

JEZUS GEZAG OVER ZIEKTE

 

Elke vorm van ziekte is een aanslag op ons leven. Het ontneemt ons kracht en energie en vaak ook een stuk van onze levensvreugde. Iemand van wie je houd wens je nooit ziekte toe. God is Liefde en in Hem is in het geheel geen duisternis. Ziekte kan daarom nooit van God komen of in Hem als zijn oorsprong hebben. Er is in Gods koninkrijk geen ziekte en Hij kan het daarom ook aan niemand geven! Ziekte gaat altijd in tegen Gods scheppingsorde. Het is een aanslag op Zijn Liefde.
Toen Jezus rondwandelde op aarde om Gods koninkrijk te openbaren zie je dan ook dat Jezus iedereen genas die tot Hem kwam voor genezing.
MattheŁs 4:23  En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde
in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.
Ziekte maakt nooit deel uit van Gods plan voor ons leven en is nooit nodig voor onze geestelijke groei. Anders zou Jezus nooit iedereen hebben genezen en zijn volgelingen de opdracht hebben gegeven dit ook te doen.
Als ziekte Gods wil zou zijn dan moeten we ook niet proberen beter te worden door naar de dokter te gaan. We gaan dan immers tegen Gods wil in. Dan is heel de medische wetenschap uit den boze. Dat is natuurlijk onzin. Als we proberen mensen te helpen beter te worden dan is dat altijd naar Gods wil.
MattheŁs 10:1  En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.
Het gezag van Jezus over ziekte is absoluut. Er is geen ziekte of kwaal die Hij niet kan of wil genezen. Het doel van Jezus is om ons te genezen naar geest, ziel en lichaam zodat we weer gaan wandelen in Gods oorspronkelijk plan.
Johannes 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Ziekte is wel vaak een signaal in ons leven die aangeeft dat we dingen in ons leven moeten veranderen. In die zin kan ziekte ons dichter bij God brengen.
Ziekte is ook vaak het gevolg van ons deel hebben aan het groter geheel. In dat geval wil God ons gebruiken tot genezing voor dat groter geheel door ons aan te sluiten aan Gods helende werking.
Omdat ziekte vaak een impuls is om God te zoeken waardoor we er rijker van worden zien veel mensen hun ziekte als een geschenk van God. Ziekte brengt een correctie aan in ons leven voor hen die daarvoor open staan.

Hoewel Jezus ons instantelijk kan en wil genezen is Jezus er in eerste instantie op gericht onze geest te genezen zodat we weer in contact met God kunnen komen.
Door de krachtenvelden in deze wereld lukt het ons nog niet altijd om ons open te stellen voor deze instantelijke genezende kracht van God.
Als we onze geest laten genezen door vergeving te ontvangen via Jezus en ons in contact laten brengen met God, kunnen we samen met Jezus Zijn genezende en herstellende kracht verder laten werken in onze ziel en lichaam en door ons heen naar anderen toe.

 

JEZUS GEZAG OVER BOZE GEESTEN

 

MattheŁs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.


Jezus heeft toen Hij als mens op aarde wandelde de macht van God laten zien.
Hij heeft laten zien dat God macht heeft over de natuurwetten en deze aan Zijn wil kan onderwerpen.
Jezus heeft laten zien dat ziekte niet van God komt en dat Hij elke ziekte kan en wil genezen.
Wat het belangrijkste is dat Jezus heeft laten zien dat God macht heeft over de hele geestelijke wereld en dat alle boze geesten zich volledig aan Hem moeten onderwerpen.
Lucas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Hoewel God alle macht had op hemel en aarde moest Hij toch mens worden om de mens te verlossen omdat de mens gezondigd had en daardoor de duivel rechtsgrond had gegeven om op aarde zijn macht uit te oefenen.
God had de aarde in beheer aan de mensen gegeven. Hij had de aarde aan de mensen toevertrouwd. De mens heeft door ongehoorzaamheid het beheer in handen van de satan gegeven. Nu moest God een oplossing zoeken om de mens en de aarde weer tot Zich te trekken. De enige weg was de weg van Liefde.
Omdat de mens niet meer tot God kon naderen vanwege de duisternis moest God in een mensengedaante naar de aarde komen om de mens weer tot Zich te trekken. God is heel bewust in Zijn Liefde in de huid van een kwetsbaar mens gekropen en heeft alle pijn, verdriet, angsten, verleidingen en ontberingen doorstaan die de mens ondergaat. Door deze weg te bewandelen zonder besmet te raken door de duisternis of zelfs maar in gedachte te zondigen tot de kruisdood toe, heeft Jezus de macht van de satan verbroken op aarde en voor de mensen een Weg gebaand tot God. Doordat Jezus veroordeeld is tot de dood zonder ooit gezondigd te hebben, heeft Hij geestelijk gezien de schuld van heel de mensheid betaald en kunnen mensen via Jezus weer tot God komen.
Johannes 1:29  De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Ook God moet Zich aan de geestelijke wetmatigheden houden. Anders is Hij Zichzelf ontrouw. De duivel had rechtmatig macht over de mens en de aarde gekregen door de ongehoorzaamheid van de mens.
Daarom moest Jezus naar de aarde komen om de schuld van de mensheid te betalen door onschuldig aan het kruis te sterven.

Na Zijn dood en opstanding kon Jezus Zijn macht en gezag over de boze geesten blijvend geven aan Zijn volgelingen door de uitstorting van de Heilige Geest.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken.

Duivel, satan, Lucifer, demonen, boze geesten, duistere machten, klopgeesten, spoken, en andere griezels zijn voor veel mensen een realiteit. Ook zij die er niet in geloven krijgen dagelijks te maken met sterke of minder sterke negatieve invloeden die het ons bemoeilijken of belemmeren te zijn die we ten diepste willen zijn. We doen, denken en zeggen vaak dingen die we helemaal niet willen doen, denken of zeggen. Iets is dus sterker dan onze eigen wil. Onze wil zit dus gevangen in een sterkere macht.
We kunnen dit negatieve energie noemen maar deze energie lijkt vaak een eigen wil te hebben en een duidelijk plan. "EnergieŽn" lijken elkaar zelfs op te zoeken en te versterken zodat er bolwerken ontstaan die groepen mensen, stammen, volken en zelfs naties in hun macht lijken te hebben en hen dingen laat doen die volkomen onmenselijk zijn.
De Bijbel heeft het over satan en zijn demonen. Dat zijn de gevallen engelen die hun invloed uitoefenen op de aarde en de mens van God probeert af te houden. Ze proberen meer macht te krijgen door de zielen van mensen te beÔnvloeden en te misleiden. Omdat ze dicht bij God hebben geleefd, hebben ze veel kennis van de geestelijke wereld en lokken daarmee de spiritueel nieuwsgierige mens. Ook kunnen ze hun kennis aanwenden voor beperkte wonderen om zo de mens te verleiden.
Het plan van satan is tweeledig. Hij houdt de mens onder de duim door angst of misleid de mens door het aanbieden van macht door hen te laten denken dat ze zelf god zijn. Hij maakt hen zo tot compagnon in zijn strijd tegen God.
Jezus bevrijdde mensen van boze geesten en maakte hen vrij zodat ze weer in hun oorspronkelijk plan gelukkig en stralend van liefde kunnen wandelen in een innige liefdesrelatie met God.
Geestesziektes maar ook lichamelijke ziektes kunnen soms een rechtstreeks gevolg zijn van boze geesten. Bevrijding door Jezus van deze boze geesten treden dan ook regelmatig spontane genezingen op van diverse kwalen.
Het gezag van Jezus over boze geesten is absoluut.
Marcus 1:34 En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
Boze geesten zijn letterlijk als de dood voor Jezus. Ze vluchten voor Zijn Licht.
Jezus heeft ook zijn volgelingen macht gegeven in Zijn naam boze geesten uit te drijven.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven.
Johannes 10:10 De dief (satan) komt  om te stelen, te slachten en te verdelgen; Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij
leven hebben en overvloed.
 

JEZUS OPSTANDING

 

 

De meeste mensen geloven dat er iets is na dit leven. Er zijn veel verschillende ideeŽn hier over. Erg aansprekend zijn de verhalen van mensen met een bijna-dood-ervaring. Hoewel deze getuigenissen van mensen geen wetenschappelijk bewijs is van leven na de dood, is de wetenschap ook niet in staat deze te verklaren. Ze moffelen deze verhalen het liefste weg in de vergeethoek.
Bij de opstanding van Jezus is er iets heel bijzonders aan de hand. Er is hier geen sprake van een bijna-dood-ervaring. Jezus stond op uit de dood in een verheerlijkt lichaam. Hij trad niet uit Zijn lichaam maar Zijn lichaam werd getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam. Zijn lichaam zag geen ontbinding.

Hieronder een aantal bijzondere gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens Jezus sterven en opstanding.

MattheŁs 27:45 En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.
MattheŁs 27:49-54 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeŽn, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.
Johannes 19:34 maar ťťn van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.
MattheŁs 27:66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben.
MattheŁs 28:2-6 En zie, er kwam een
grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Lucas 24:12
Doch Petrus stond op en liep snel naar het graf. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels. En hij ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er mocht gebeurd zijn
Lucas 24:36-43
En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen.
Marcus 16:12 Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven.

Handelingen 1:3 aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Tijdens het sterven van Jezus trok God zich terug. De duistere machten stortten zich op Jezus en er kwam een letterlijke duisternis over die streek. Op het moment van sterven brak er geestelijk iets open. Het voorhangsel, het dikke gordijn wat voor het Heilige Der Heilige hing in de tempel, waar niemand mocht komen dan alleen de hogepriester eens per jaar, scheurde open als teken dat de weg naar God vrij was. Graven gingen open en veel gestorven en begraven heiligen stonden op uit de dood en vertoonden zich aan de inwoners van de stad. Door het sterven van Jezus konden zielen van gestorven mensen tot hun bestemming komen. Door het sterven van Jezus werd er geestelijk een weg gebaand. Deze overleden mensen werden net als Jezus bekleed met een verheerlijk lichaam. De zielen kregen een nieuwe volmaakte tent om in te wonen.
De derde dag werd het lichaam van Jezus getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam. Zijn aards lichaam is niet meer gevonden.
Het verheerlijkt lichaam van Jezus had vlees en beenderen. Hij kon eten, in afgesloten ruimtes komen en Zich in verschillende gedaantes vertonen. Men kon Jezus aanraken en vasthouden en gewoon met Hem praten. Na Zijn opstanding heeft Hij zich nog 40 dagen aan de aarde verbonden om Zijn discipelen te onderwijzen. Daarna is Jezus naar de hogere dimensie gegaan om van daaruit de mensheid te gaan helpen.


JEZUS HEMELVAART

 

Na de opstanding uit de dood is Jezus nog 40 dagen in onze aardse dimensie gebleven om instructies aan Zijn volgelingen te geven. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn oorsprong in de hoogste dimensie in God zelf. Om van daaruit de mensheid verder te begeleiden naar haar bestemming. Vanuit deze hoogste dimensie kon Jezus de Heilige Geest naar de aarde zenden om de mensen bij te staan. Jezus heeft een rechtstreekse verbinding tussen de aardse en de hemelse dimensie en breng mensen in direct contact met God.
Doordat Jezus de hemelse dimensie is binnengegaan hebben ook wij nu toegang tot deze dimensie in Jezus door het geloof.
EfeziŽrs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
De hemelvaart van Jezus was ook noodzakelijk om voor ons een plek te bereiden in de hemel en om de Heilige Geest te kunnen zenden.
Johannes 16:7  Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster (plaatsvervanger) niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen
(anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;

Op Gods tijd zullen ook wij allen samen met Jezus op dezelfde wijze opgenomen worden in onze eeuwige bestemming in God.

 

BETEKENIS PINKSTEREN

 

Het Pinksterfeest is het feest van de Godsvonk die in ons tot ontwaken komt. Pinksteren is het feest van de hernieuwde verbinding met God.
 

JOODSE OORSPRONG

 

Van oorsprong is het Pinksteren een Joods feest. Het werd 50 dagen na het Joodse Paasfeest, het Pesach, gevierd.
Het Joodse volk IsraŽl heeft 400 jaar als slaven volk in Egypte gewoond. Totdat uit hun midden een spiritueel leider opstond die door Goddelijke kracht en bovennatuurlijke hulp het volk uit Egypte heeft geleid. Hun leider Mozes leidde hen via de Schelfzee naar de woestijn waar Mozes 50 dagen later op de berg een Goddelijke ontmoeting had, waarbij Mozes op bovennatuurlijke wijze werd onderwezen en door channeling van God zelf richtlijnen ontving voor het volk. Hij ontving daar van God de ons bekende TIEN GEBODEN en de rest van de Goddelijk geopenbaarde onderwijzingen die het volk zouden beschermen voor allerlei ziekten en kwalen en hen voorspoedig zouden doen zijn in al hun wegen. Deze ontmoeting op de berg van Mozes met God waarbij God Zichzelf aan het volk heeft geopenbaard en hen richtlijnen heeft gegeven vieren de Joden met het Pinksterfeest.
Daarnaast is het feest ook het feest van de eerstelingen van de oogst waarbij de Joden uit dank als offer, God de eerste broden van de oogst offerden en een feest hadden ter ere van God. Het Joodse Pesach duurt 50 dagen. Het Pinksterfeest is de voltooiing van de Pesach.

 

 

DE TIEN GEBODEN

 

 

De tien geboden in catechismus van de katholieke kerk

IK BEN DE HEER UW GOD.

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en  boven alles beminnen.

2. Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied  gebruiken.

3. Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.

4. Eert uw vader en uw moeder.

5. Gij zult niet doden.

6. Gij zult geen onkuisheid doen.

7. Gij zult niet stelen.

8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

9. Gij zult geen onkuisheid begeren.

10.Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

 

ER IS MAAR EEN (1)  GOD

 

Eťn God

De openingstekst van de tien geboden benadrukt het unieke karakter van God en zijn relatie met het volk IsraŽl: ĎIk ben de HEER uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuisí Exodus 20:2. Er is maar ťťn God en deze Ene bevrijdt uit slavernij. Het volgt welhaast vanzelf dat men geen andere goden mag aanbidden, laat staan dat men er beelden van maakt die je zou kunnen vereren (eerste en tweede gebod).

GODEN EN AFGODEN

In de Bijbel heeft bijna ieder volk of land zijn eigen goden. De God van IsraŽl duldt echter geen andere goden naast zich. De monotheÔstische opvatting dat er slechts ťťn God bestaat, is van later datum.

Andere goden zijn per definitie vreemde goden, die men in de Bijbel ook wel Ďafgodení noemt. De bekendste afgoden zijn Astarte, de godin van de SidoniŽrs, en Bašl, de god van onder andere de Kanašnieten.

 

GEEN BEELDEN

 

Een bekende Bijbeltekst die de verering van afgoden aan de kaak stelt is de Brief van Jeremia Baruch 6. Hierin wordt het verschil tussen de (echte) God van IsraŽl en (valse) afgoden benadrukt. Goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt zullen uiteindelijk verloren gaan. Afgoden zijn immers geen echte goden en hun beelden, hoe imposant ook, stellen niets voor. Want het beeld is niet de godheid zelf. Het is slechts een ding van hout, metaal en steen.

 

DE SABBAT: ZEVENDE DAG

 

In de Bijbel is sabbat de naam voor de zevende dag van de week. De van oorsprong Hebreeuwse naam betekent Ďophoudení of Ďstoppení, en verwijst naar de zevende dag in het scheppingsverhaal. Hierop voltooide God zijn schepping en rustte uit van zijn werk Genesis 2:1-3. In navolging van deze zevende scheppingsdag is de sabbat een dag waarop wordt gerust. Hij begint op vrijdagavond met zonsondergang en eindigt op zaterdagavond wanneer het donker is geworden.

 

DERDE GEBOD

 

Volgens de katholieke telling is het houden van de sabbat het derde gebod in de decaloog. In de versie van Exodus 20:11 verwijst het gebod naar de voltooiing van Gods scheppingswerk. In Deuteronomium 5:12-15 herinnert het vooral aan de uittocht uit de slavernij in Egypte. In de Bijbel houdt men op de sabbat meestal een heilige bijeenkomst Leviticus 23:2-3. In de tempel bracht men een extra offer Numeri 28:9 en werden de toonbroden vernieuwd Leviticus 24:8.

 

RUSTDAG

 

De belangrijkste regel van het derde gebod is dat mensen niet mogen werken. Dit geldt ook voor slaven, vreemdelingen en dieren Exodus 23:12. Zelfs het maken van vuur is verboden Exodus 35:3. Door de eeuwen heen, tot in het Nieuwe Testament, staat de interpretatie van het sabbatgebod regelmatig ter discussie Marcus 2:23-3:6. In de vroegchristelijke gemeente vierde men oorspronkelijk nog de sabbat MatteŁs 24:20. Maar vrij snel werd in de vroege kerk de zondag de rustdag. Op deze eerste dag van de week herdenkt men de opstanding van Jezus Christus Kolossenzen 2:16.

 

DE WOESTIJN

 

Tussen Egypte en het beloofde land ligt een uitgestrekt onherbergzaam gebied. Het is de Sinaiwoestijn, waar het volk IsraŽl tijdens een tocht van veertig jaar de tien woorden van het verbond ontvangt. Meestal is de woestijn een plaats om snel doorheen te trekken. Maar in de Bijbel is het ook een plek van bezinning, voor kluizenaars en vluchtelingen, en de plaats bij uitstek voor religieuze ervaringen en ontmoetingen met God.

 

ONTMOETING

 

Mozes bijvoorbeeld, wordt door God geroepen in de woestijn. Nadat hij eerder naar Midjan was gevlucht, omdat hij een Egyptische slavendrijver had gedood, openbaart God zich aan hem bij de berg Horeb, terwijl Mozes de schapen en geiten van zijn schoonvader aan het hoeden is Exodus 3. God beveelt Mozes naar Egypte terug te keren om zijn volk te bevrijden uit de macht van de farao.

Eenmaal ontsnapt aan farao verschijnt in de woestijn God meermalen aan het volk IsraŽl. Daar krijgen de IsraŽlieten via Mozes de tien geboden Exodus 20:1-17 en andere voorschriften en leefregels.

 

BEPROEVING

 

Door de barre natuurlijke omgeving is de woestijn eveneens een plaats van beproeving. Zo verblijven Mozes Exodus 24:18, de profeet Elia 1 Koningen 19:8, maar ook Jezus MatteŁs 4:1-11 veertig dagen en veertig nachten zonder voedsel in de woestijn. De zwerftocht van het volk IsraŽl duurt, met veel honger en dorst, veertig jaar. God stelt hen zo op de proef, om te zien of ze ook dan in hem blijven geloven.

 

MOZES: PROFEET

 

De Bijbel beschouwt Mozes als de grootste profeet die IsraŽl ooit gekend heeft. Met niemand ging God zo vertrouwelijk om Deuteronomium 34:10. Aan hem werd immers de naam van God geopenbaard Exodus 3:14, hij ontving de stenen tafels met de woorden van het verbond Exodus 20:1-17. Volgens de Joodse traditie is de hele Tora Genesis tot en met Deuteronomium geschreven door Mozes. Hij geldt als wetgever, profeet en stichter van de eredienst.

 

SINAI

 

Mozes leidde het volk IsraŽl weg uit Egypte en bracht het naar het beloofde land Kanašn. Tijdens de lange tocht door de woestijn, verschijnt God meermalen aan het volk en hun woordvoerder. Via Mozes ontvangen de IsraŽlieten de tien geboden en andere voorschriften en leefregels. Maar terwijl Mozes de berg bestijgt om de stenen platen van het verbond in ontvangst te nemen, dwingt het volk Ašron om een gouden stierkalf te maken Exodus 32. Als Mozes van de berg is afgedaald, verbrijzelt hij woedend de platen en vernietigt hij het kalf. Daarna verblijft hij opnieuw veertig dagen op de berg, waar hij een tweede versie van de platen in ontvangst neemt.

 

BELOOFDE LAND

 

Na 40 jaar woestijn mag Mozes zelf het beloofde land niet in. Hij mag het alleen bekijken vanaf de berg Nebo Deuteronomium 34. Nadat Mozes afscheid heeft genomen van het volk en alle stammen heeft gezegend, sterft hij. Volgens Deuteronomium 34:6 werd hij begraven in het dal in Moab en weet niemand waar zijn graf is.

 

CHRISTELIJKE BETEKENIS

 

 

Wat Mozes is geweest voor de Joden is Jezus voor de christenen. Het leven van Jezus loopt spiritueel parallel met het leven van Mozes. Jezus geeft de Joodse symboliek een diepere spirituele betekenis. Jezus is net als Mozes geroepen om Gods volk te redden uit de slavernij en te leiden in vrijheid naar haar bestemming, het beloofde land. Alleen Jezus sprak niet over een aardse bestemming maar over een spirituele bestemming. Dat werd door de meeste Joden niet begrepen. Jezus bracht spiritueel tot vervulling wat God via het Joodse volk op aarde tot uitdrukking had gebracht. Om de mensheid klaar te maken voor de Christus en Zijn boodschap, had God via Mozes spirituele waarheden en principes symbolisch aan IsraŽl bekendgemaakt. De Joden hebben dan ook een zeer rijke symbolische traditie van God ontvangen waar ze zelf vaak de diepte niet van begrijpen. Jezus heeft de symboliek in vervulling gebracht met Zijn leven. Jezus stierf precies op het Joodse Pesach en was daarmee Gods volmaakte Paaslam dat de zonde wegnam en de weg vrijmaakte naar God. En precies op het Joodse Pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort over de volgelingen van Jezus zoals Jezus dat beloofd had. Door deze uitstorting van de Heilige Geest werd de kerk van Christus geboren. Vanaf nu was het voor iedereen mogelijk om door het geloof in Jezus rechtstreeks contact met God te hebben. Voor christenen is Pinksteren het feest van de wedergeboorte door de Geest van God en van de innerlijke spirituele bekrachtiging door de vervulling van de Heilige Geest.
Pinksteren als feest van de eerste oogst krijgt ook zijn vervulling. God heeft Zijn Zoon 'gezaaid' in de aarde. De goddelijke graankorrel is gestorven. De eerste oogst van dit Zaad vind plaats op de het Joodse Pinksterfeest waarbij de Kerk van Christus werd geboren uit de Heilige Geest.

 

SPIRITUELE BETEKENINS

 

Spiritueel gezien is Pinksteren het spiritueel ontwaken, het ontvangen van de Godsvonk, het God ontvangen in ons innerlijk. Dit kan een krachtig emotioneel moment in ons leven zijn maar ook een geleidelijk proces. Het belangrijkste is dat we de Christusgeest ruimte geven in ons innerlijk en leren te luisteren naar Gods stem binnenin ons. Het gaat erom dat wij weer leren te leven vanuit de Bron van Liefde, God zelf. Om ons weer in contact te brengen met deze Bron is Jezus naar de aarde gekomen om ons te leiden naar deze Bron van Liefde. Zonder Jezus zullen we verdwalen tussen de vele innerlijke stemmen die zich aan ons opdringen als we ons gaan openstellen. Jezus heeft door Zijn leven laten zien dat Hij volkomen te vertrouwen is als Gids naar de Bron van Licht. Andere gidsen kunnen zich aan ons opdringen maar we weten nooit met zekerheid waar ze vandaan komen en wat hun motivatie is en hun graad van zuiverheid zodat het gevaarlijk kan zijn ons aan hen over te geven. Ook onze eigen innerlijke stem kan ons misleiden omdat onze motieven lang niet altijd zuiver zijn. Jezus heeft door Zijn leven laten zien dat Hij aangesloten is op de Bron van Licht en is daardoor onze betrouwbare Gids naar God. Pinksteren is overgave aan Jezus onze Gids en Hem vragen ons te vullen met de Christusgeest en ons te brengen bij de Bron van Liefde om van daaruit te gaan leven.

 

SPIRITUELE KRACHT

 

Handelingen 1:8 u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, Handelingen 2:3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
Handelingen 5:12 Maar door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk.

De Heilige Geest is de spirituele Kracht van God waardoor de schepping is gevormd en waardoor vandaag de dag nog steeds wonderen en bovennatuurlijke dingen gebeuren. Wanneer mensen de Heilige Geest ontvangen komen ze in contact met de spirituele Kracht van God. Deze Kracht is bedoeld om mensen te helpen innerlijk te groeien naar het beeld van God. Deze Kracht brengt heling en genezing op alle vlak en help ons juiste keuzes te maken in het leven. Het is ook de Kracht die ons in staat stelt anderen te helpen tot genezing te komen vanuit Gods liefde. Deze Kracht geeft ons spirituele gaven om anderen te helpen.
Vaak zoeken mensen vanuit een verkeerd motief naar deze Kracht. Ze willen ook kunnen genezen en een speciale ervaring hebben. Of ze willen graag bovennatuurlijke gaven hebben. Dat is echter een kinderlijk onvolwassen verlangen. Ons diepste motief moet zijn het verlangen God te ontmoeten en te leven volgens Gods bedoeling uit liefde. We hebben daar de Kracht van God voor nodig omdat we dat niet vanuit onszelf kunnen.
Toen Jezus zijn leerlingen uitzond en de opdracht en de kracht gaf om zieken te genezen en boze geesten uit te drijven, kwamen deze helemaal enthousiast terug omdat het was gelukt de zieken te genezen. Jezus vermaande hen door erop te wijzen dat ze niet daarover blij moesten zijn maar dat ze blij moesten zijn omdat zij in contact met God stonden en leerden Gods wil te doen.
De Heilige Geest is ook geen onpersoonlijke Kracht maar is verbonden met de persoonlijkheid van God zelf. Het verlangen naar spirituele kracht moet voortkomen uit het verlangen om God zelf te ontmoeten uit liefde. Vanuit dat liefdesverlangen zal God ons tegemoet komen en Zijn Geest met ons delen.
Jezus is de overbrenger van deze Kracht Gods. Door zijn spiritueel pad, zijn leven sterven en opstanding uit de dood, heeft Jezus voor ons de weg gebaand om weer in contact met God te komen. Jezus wordt dan ook wel de doper met de Heilige Geest genoemd.
Toen de joden zagen dat de leerlingen van Jezus deze Kracht van God hadden ontvangen, vroegen ze aan Petrus wat ze moesten doen om ook deze Kracht te ontvangen.
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Handelingen 2:38.
Bekering is een krachtig innerlijk besluit nemen de weg van Gods liefde te gaan.
Dopen is de symbolische handeling om aan te geven dat je het oude leven achter wilt laten en een nieuw begin maakt samen met God.
Dopen in de naam van Jezus, betekent overgave aan Jezus als je spirituele persoonlijke Gids en Weg tot God.
God beantwoordt onze keuze met het delen van Zijn Geest met ons en met diepe innerlijke Vrede en Rust.

 

HEILIGE GEEST


Veel mensen hebben er moeite mee om een beeld te vormen van de Heilige Geest. Ze zien de Heilige Geest als een soort sfeer, een kracht vanuit God die je al of niet kunt ervaren. Bij Jezus kunnen we ons wel wat voorstellen en God wordt in schilderijen vaak weergegeven als een oude wijze man die zit op een troon in de hemel. Maar van de Heilige Geest is moeilijk een voorstelling te maken. Toch geeft de bijbel een duidelijk beeld van de Heilige Geest.

De Heilige Geest wordt in de bijbel op verschillende wijze weergegeven: als een duif, vuur, levend water, kracht, Gods Trooster en als Geest der Waarheid.

De Heilige Geest is deel van de Drie-eenheid. Samen met Jezus en God de Vader geven ze vorm aan het wezen van God.

De Heilige Geest is dat deel van God dat hier op aarde zich verbindt met onze geest en zo door onze geest het wezen van God gestalte geeft op aarde.
De Heilige Geest heeft net als God een karakter en persoonlijkheid. Hij kan spreken en handelen, blij en verdrietig zijn. Je kunt een liefdesrelatie met de Heilige Geest ontwikkelen net als met Jezus en God de Vader. De Heilige Geest vertegenwoordigd Jezus en God de Vader op aarde.
De Heilige Geest is de kracht van God die op aarde wonderen van genezing en herstel bewerkt.

De belangrijkste taak van de Heilige Geest is om ons in karakter te vormen naar het beeld van God. We worden van binnenuit gevormd naar het beeld van God door een intieme liefdesrelatie met God te ontwikkelen.
Galaten 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Omdat we in een verbroken wereld leven met veel duistere krachten om ons heen, heeft God ons bovennatuurlijk gaven gegeven om elkaar in Gods kracht te helpen genezing, bevrijding en herstel te ontvangen zodat we vrij zijn om te groeien naar Gods beeld in karakter. Deze bovennatuurlijke gaven noemen we de gaven van de Heilige Geest.

1 CorinthiŽrs 12:8-11 Want aan de ťťn wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken; en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de ťťn geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de ťťn het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt ťťn en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

De Heilige Geest heeft altijd als doel om ons dichter bij God te brengen.
Er bestaan ook andere bovennatuurlijke krachten die niet van God komen. Deze krachten verwijderen de mens van God en brengen hen in de macht van de duisternis.

1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

We kunnen de Heilige Geest herkennen doordat deze altijd Jezus erkend en verheerlijk.

Johannes 16:12-15 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

Mensen die de gaven van de Heilige Geest gebruiken doen dit daarom altijd onder het aanroepen van de naam van Jezus.

Marcus 16:17-18 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

HUIDIGE BEDIENING VAN JEZUS

 

De huidige bediening van Jezus is veel krachtiger dan 2000 jaar geleden. Dat komt omdat Hij vanwege Zijn positie in de hoogste dimensie een veel grotere kracht ter beschikking heeft dan toe Hij is een lichaam was op aarde. Jezus beloofde zich met Zijn Geest te verbinden aan hen die zich aan Hem overgeven tot aan de voleinding der wereld.
MattheŁs 28:18-20 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Toen Jezus op aarde wandelde was het Zijn taak het koninkrijk God te brengen op aarde. Hij wandelde in volmaakte harmonie met God in volmaakte Liefde. Hij genas mensen, bevrijdde hen en vergaf hun zonden. Hij bracht de mens weer in contact met God en Zijn leven was een volmaakt voorbeeld van hoe God het leven bedoelt heeft.
Het leven van Jezus op aarde was bedoeld als voorbeeld functie en was noodzakelijk om het contact met God weer te herstellen. Het uiteindelijk doel is dat de mensheid zelf vanuit verbondenheid met God het koninkrijk van God weer gaat herstellen op aarde.
Jezus heeft hierin een sleutelrol. Vanuit Zijn positie in de hemel verbindt Hij zich aan Zijn volgelingen met Zijn Heilige Geest. Hierdoor kan de mensheid dezelfde werken doen die Jezus heeft gedaan.
Johannes 14:12  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;
Het gaat hierbij steeds om werken vanuit Gods Liefde. Als wij in Zijn wegen willen wandelen zal Hij Zich aan ons verbinden met Zijn Geest en bij ons komen wonen.
Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

 

JEZUS ALS BRUIDEGOM

 

God als Bruidegom voor de mens zien we als thema door heel de bijbel heen. Hij is het die vanuit Zijn volmaakt Liefde uitzien naar een intieme en vertrouwelijk omgang met de mens. Hij wil Zichzelf volkomen met de mens delen en Zich met haar verenigen. Hij heeft deze boodschap al symbolisch neergelegd toen Hij de mens als man en vrouw schiep naar Gods beeld. Het huwelijk is ten diepste een afspiegeling van wie God is en hoe Hij met ons om wil gaan. God is de grootste en aantrekkelijkste persoonlijkheid is heel het universum. Hoewel God zowel mannelijk als vrouwelijk is presenteert Hij Zich vooral als man omdat Hij Zich aanbied als de Bruidegom. Vanuit de mannelijkheid van God bezien is zelfs de stoerste en mannelijkste man hier op aarde nog vrouwelijk. Corporatief gezien is de mensheid de Bruid van God. God roept de mensheid in een eeuwig liefdesverbond met Hem.
 

Jesaja 62:5 Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.
Van het oorspronkelijk beeld van het huwelijk is niet veel meer over op aarde. Het huwelijksverbond is bedoeld als een liefdesverbond tussen een man en een vrouw waarbij zij zich volkomen geven aan elkaar en elkaar trouw blijven door dik en dun. Die trouw kan door niks verbroken worden. De belofte van trouw is de bescherming waarbinnen twee mensen hun diepste dingen met elkaar delen en zich aan elkaar toevertrouwen. Er komt een eenwording, een samensmelting van twee levens in Liefde waarbij nieuw leven wordt verwekt.
Dit mooie huwelijksverbond is slecht een beeld, een afspiegeling van de relatie die Jezus met ons wil aangaan.
EfeziŽrs 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, EfeziŽrs 5:32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente.
Hosea 2:19 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;
Hosea 2:20 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult De Here kennen.

Hier op aarde leven we in een voorbereidingstijd. De huwelijksvoltrekking, de definitieve eenwording met God met behoud van persoonlijkheid zal plaatsvinden in de hemel. Daar zullen we God zien zoals Hij is. Hij zal Zich zonder bedekking aan ons openbaren.
1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
EfeziŽrs 5:25-27 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet
.
Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
Openbaring 21:9-11 en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

 

JEZUS DE GENEZER

 

 

 

Wellicht het meest opvallende van het leven van Jezus op aarde zijn de vele genezingen die Hij heeft gedaan op aarde. Overal waar Jezus kwam werden de zieken uit de dorpen en steden uit de omgeving gehaald en bij Jezus gebracht. Steeds weer lezen we dat Jezus hen allen genas zonder uitzondering. Hij maakte geen onderscheid in het soort kwaal of op welke wijze de mensen hun ziekte hadden gekregen. De enigste voorwaarde voor het ontvangen van genezing was dat de mensen zich moesten openstellen voor Jezus.
In Zijn geboorteplaats kon Jezus bijna geen wonderen doen omdat de mensen daar niet voor Hem openstonden.
Jezus was de grootste spirituele heler en genezer aller tijden. Hij heeft zelfs verschillende mensen uit de dood opgewekt.

Jezus heeft Zijn paranormale gaven van genezing doorgegeven aan Zijn volgelingen en gaf hen de opdracht de steden en dorpen lang te gaan en daar Zijn boodschap te brengen en alle zieken te genezen om zo de liefde van God te tonen. Zij hebben dat inderdaad gedaan met veel succes. Eigenlijk is het verkeerd te zeggen dat Jezus paranormale genezingsgaven heeft. Jezus is de genezing Zelf, Hij is de schepper en de schenker van de gaven. Uiteindelijk is het Jezus zelf die mensen geneest door ons heen. Alle genezing komt uit Jezus voort. Ook die via de medische weg omdat Jezus het genezend vermogen in de schepping heeft gelegd. Door het geloof in Jezus, door het gebed, door handoplegging en ziekenzalving in Jezus naam wordt dit herstellend vermogen van de schepping alleen versneld omdat Jezus gezag heeft over Zijn schepping en zelfs indien nodig kan herscheppen datgene wat ten onrechte is vernietigd. Daarom spreken christenen ook niet over paranormale gaven maar over gaven van de Heilige Geest omdat niet wij in staat zijn bovennatuurlijke dingen te doen maar het is Jezus die door de Heilige Geest door ons heen werkt.

In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis zijn er door overleveringen veel verhalen bekend van genezingen die werden gedaan in Jezus naam door de volgelingen van Jezus. Later is de gave van genezing wat op de achtergrond geraakt in de kerk maar werd in kleine kringen door heel de kerkgeschiedenis heen nog steeds beleefd.

Pas eind 1800 is de gave van genezing in de kerk weer min of meer herontdekt in eerst instantie binnen de pinksterbeweging maar later ook steeds meer binnen de traditionele kerken. Eerst waren er pioniers op dit gebied. Mensen met een speciale genezingsbediening die overal genezingsdiensten hielden waarin veel bovennatuurlijke genezingen plaatsvonden.

Nu zien we steeds meer dat gelovigen gaan ontdekken dat we allemaal deze gave van genezing hebben ontvangen en dat dus iedereen voor genezing kan en mag bidden. We zien dan ook steeds vaker dat mensen goddelijke genezing ontvangen gewoon thuis waar christenen bij elkaar komen in kleine kring om voor elkaar te bidden.

Er is geen speciale paranormale gave voor nodig om voor genezing te bidden. Geloven dat Jezus vandaag nog steeds mensen wil genezen is voldoende om met vertrouwen voor mensen te bidden. Het is uiteindelijk Jezus die op ons gebed mensen gaat aanraken met Zijn kracht.

In tegenstelling tot andere paranormaal geneeswijzen zijn door gebed alle denkbare genezingen mogelijk zonder beperkingen omdat we in gebed beroep doen op de Schepper van alle dingen, op God zelf. Wereldwijd zijn ook alle denkbare genezingen van ziekte en kwalen door gebed gebeurd. Wel is het zo dat er in ons eigen hart vaak geen ruimte is voor sensationele wonderen waardoor Gods kracht door ons beperkt wordt door ons eigen ongeloof. Er zijn echter verhalen bekend van aangroeien van hele ledematen en organen en mensen die uit de dood op staan na vele dagen dood te zijn geweest.

 

BETEKENIS VAN HET KRUIS

 

In veel huizen hangt een kruis om het huis te beschermen en te zegenen. Het kruis wordt gebruikt in de dienst van bevrijding, exorcisme. Veel katholieken gebruiken het kruisteken bij hun bidden. Zowel christen als niet-christen dragen een kruisje om hun nek. Maar wat is nu eigenlijk de diepere betekenis van dit symbool? Het kruis is immers een moordwapen gebruikt door de Romeinen om misdadigers ter dood te veroordelen. Waarom is dit luguber teken dan zo belangrijk geworden voor miljoenen mensen? Waarom is er zo'n krachtige spirituele kracht aan verbonden bij juist gebruik?

De reden waarom dit teken zo kostbaar is voor veel mensen is dat het spreekt van de Liefde van God.
De mate van liefde die je voor iemand hebt kun je meten door wat je voor iemand over hebt. Woorden alleen zijn van weinig betekenis.
God heeft Zijn Liefde aan de mensheid bewezen door het grootst denkbare offer aan ons te geven. Hij heeft Zijn Goddelijkheid afgelegd, is mens geworden in zwakheid, heeft alle mogelijke ontberingen doorstaan om uiteindelijk volkomen vrijwillig en onschuldig uit Liefde voor ons op afschuwelijke wijze gemarteld en gekruisigd te worden. En dat allemaal om ons weer te kunnen brengen in Zijn oorspronkelijk plan. Om ons gelukkig te maken en ons met Zichzelf te verenigen in Zijn Liefde.
Het kruis maakt Jezus Uniek en bewijst Zijn Goddelijke Liefde.
Deze volmaakt Liefde verdrijft de duisternis.
Het teken van het kruis is het teken van de volmaakt Liefde van God voor ons. Op deze wijze waarde hechten aan dit symbool en gebruiken maakt het zeer krachtig en weert de duisternis.

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.

 

PARANORMALE GAVEN


INLEIDING

Help ik heb paranormale gaven?

Reiniging en juist gebruik van paranormale gaven.
Paranormale gaven in de bijbel en het christendom.
Hoe kom ik af van ongewenste paranormale begaafdheid?

Spirituele gaven zijn vermogens om waarnemingen te doen in de spirituele wereld ofwel in een dimensie die wij met onze natuurlijke zintuigen niet waar kunnen nemen.

Wij zijn allemaal in eerste instantie als geestelijke, spirituele wezens geschapen met de bedoeling dat we in de spirituele wereld zouden functioneren en ons zouden ontwikkelen tot geestelijk volwassen wezens van licht. Door de verkeerde keuzes die de mens heeft gemaakt zijn wij teruggeworpen in ons aards lichaam en is het contact met God en de geestelijke wereld verbroken. Via een omweg zijn mensen toch weer contact met de spirituele wereld gaan zoeken waardoor er paranormale gaven zijn ontwikkeld die niet altijd goed, zuiver of puur zijn. Het is van oorsprong de bedoeling dat de mens pas na bepaalde ontwikkeling, reiniging en inwijding, toegang zou krijgen tot deze bovennatuurlijke gaven opdat deze gaven de mens niet opnieuw kapot zouden maken maar slechts vanuit zuivere liefde gebruikt zouden worden voor de bouw van Gods Koninkrijk. Helaas lopen er nu veel mensen rond die met hun illegaal verkregen paranormale gaven hun eigen koninkrijk gaan bouwen waardoor ze meer schade toebrengen dan dat ze goed doen. Niet alles wat paranormaal is komt van God of is zuiver. Het brengt ons slechts in contact met de spirituele wereld waar dezelfde strijd tussen goed en kwaad is als op aarde. Als we geen onderscheid kunnen maken wat goed en fout is in deze wereld kunnen we er beter verre van blijven.

HELP IK HEB PARANORMALE GAVEN.

 

Lang niet iedereen is even blij met zijn of haar paranormale begaafdheid. Men heeft er meestal niet naar gezocht of naar gevraagd. Mensen met paranormale gaven ontdekken deze gaven vaak pas en worden er zich van bewust als ze merken dat anderen niet dezelfde dingen ervaren als zij. Ze zijn van kind af aan zo gewend aan deze bovennatuurlijke waarnemingen dat ze er vanuit gingen dat iedereen deze dingen waarnam. Het is belangrijk dat als kinderen met verhalen komen over bepaalde vreemde waarnemingen dat ze serieus genomen worden en goede begeleiding krijgen. Een kind is eigenlijk nog niet rijp om met deze gaven om te gaan en deze goed te kunnen beoordelen.

Niet alles wat uit de spirituele wereld komt is immers goed. Het kind mag geen speelbal worden van boodschappen of signalen uit deze wereld. Het moet zich als een gewoon kind kunnen ontwikkelen.

Als je paranormale gaven bij jezelf ontdekt is het goed te realiseren dat er in de spirituele wereld enorme krachten werken die aangestuurd worden door verschillende bronnen. Denk maar eens aan de zwarte magie en de toverdokters die niks anders doen dan hun gaven misbruiken tegen geld en macht voor henzelf. Het is dus mogelijk om paranormale gaven verkeerd te gebruiken. Ook minder extreme vormen zoals waarzeggers en toekomstvoorspellers die er veel geld mee willen verdienen of paranormale genezers die veel geld vragen zijn duidelijk vormen van misbruik. Het is dus zaak eerst onze gaven te laten reinigen voordat we er mee aan de slag gaan. We moeten leren ze op de juiste wijze te gebruiken en soms moeten we ze zelfs niet gebruiken als blijkt dat de bron van deze gaven niet zuiver is. Ik ga hier in het volgend hoofdstuk dieper op in.

 

REINIGING EN JUIST GEBRUIK VAN PARANORMALE GAVEN

 

Paranormale gaven zijn bedoeld als hulp om de mensheid te helpen om spiritueel te groeien en weer in contact te komen met God. Het zijn gaven van God om ons te helpen groeien in Zijn liefde en ons bewust te maken van onze bestemming in God. Als we eenmaal onze bestemming hebben bereikt zijn deze gaven niet meer nodig, Het is van groot belang dat voordat paranormale gaven gebruikt gaan worden deze eerst gereinigd worden om te voorkomen dat er negatieve entiteiten met bijbedoelingen gebruik gaan maken van deze gaven. Voor degene met paranormale gaven is het niet altijd gemakkelijk om deze negatieve misleidende energie te herkennen.

Als we zelf zuiver zijn en volmaakt in de liefde dan zullen er nooit negatieve energieŽn door ons heen stromen. Het probleem is echter dat we niet volmaakt in de liefde zijn en we dus altijd waakzaam moeten zijn als we mensen helpen met onze gaven dat we dit niet doen vanuit onzuivere intenties omdat we dan schade kunnen berokkenen. Als we uit zijn op geld, macht of bewondering van mensen dan zijn we per definitie al niet goed bezig en zijn we niet volmaakt in de liefde. Jezus zegt ons dat we er geen geld voor mogen vragen, MattheŁs 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
Zorg ervoor dat je voordat je mensen gaat helpen je zelf een open en zuiver contact met God hebt. Vraag God je te zuiveren en te reinigen van negatieve gedachten en emoties en verkeerde intenties en motieven en vraag Hem je te vullen met Zijn Goddelijke onbaatzuchtige liefde. Vraag Hem ook je te reinigen van eventuele verkeerde spirituele bronnen en krachten en vraag of Hij je wilt vullen met de Heilige Geest en met Zijn Goddelijke Gaven. Reiniging betekend afstand doen van je eigen lage aardse verlangens en je openstellen voor Gods wil. Zoals Jezus bad; Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde. Jezus is gezonden om ons dit pad te tonen en te helpen via dit pad tot God te gaan. De bijbel noemt dit afstand doen bekering en dit sterven van eigen aardse verlangens je laten dopen als beeld van een begrafenis en opstanding in een nieuw leven. Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
In het volgende hoofdstuk ga ik in op de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest.

 

PARANORMALE GAVEN IN DE BIJBEL EN HET CHRISTENDOM


Door de bijbel heen zijn er steeds mannen en vrouwen van God geweest met paranormale gaven zoals profeten en zieners die het volk richting gaven en boodschappen van God doorgaven. In het nieuwe testament, dus de tijd na Jezus komst op aarde zien we een toename in paranormale gaven bij Jezus en later ook bij Zijn volgelingen door de uitstorting van de Heilige Geest op het pinksterfeest. We leven nu in een tijd dat deze bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest voor iedereen beschikbaar zijn om elkaar in liefde te dienen. De Heilige Geest is een persoon, de plaatsvervanger van Jezus hier op aarde, de derde persoon van de Goddelijke Drie-Eenheid. De Heilige Geest geeft gaven aan mensen. Zolang de Heilige Geest door ons werkt zijn de energieŽn die door ons stromen zuiver en uit God. 1 Johannes 4:1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Het kenmerk van de Heilige Geest is dat Hij altijd mensen dichter bij God brengt en samen werkt met Jezus Christus vanuit de Drie-Eenheid.
De Heilige Geest komt op uitnodiging. En gaven van God ontvangen we door er naar te vragen, dit in tegenstelling tot andere bronnen die zich vaak opdringen.
Ik ken niemand die niet blij is met de bovennatuurlijke gaven die ze van de Heilige Geest hebben ontvangen maar ik ken diverse mensen die lijden onder hun paranormale gaven op een andere wijze verkregen.
In de bijbel komen we de volgende paranormale gaven van de Heilige Geest tegen.
We vinden deze gaven omschreven in de bijbel in 1 kor. 12

 

1. spreken in tongen, glossolalie

Dit is de gave te spreken in een taal door de Heilige Geest geÔnspireerd waarmee onze geest rechtstreeks communiceert met de Heilige Geest. Het bouwt ons geloof op en geeft ons expressie mogelijkheden daar waar onze moedertaal tekort schiet. Soms wordt deze taal verstaan door anderen omdat deze een boodschap bevat van God.

2. Vertaling van tongentaal

Als God een boodschap wil doorgeven door tongentaal dan ontvangt iemand in de groep de vertaling van deze boodschap in tongen gesproken op boven- natuurlijke wijze.

3. Gave van profetie

Dit is de gave boodschappen van God te ontvangen en door te geven voor een ander. Dit kan een bemoediging zijn, een voorspelling, of openbaring van verborgen dingen.

4. Werking van krachten

De gave om door bovennatuurlijke gebeurtenissen de liefde en Almacht van God te tonen.

5. Gave van geloof

De gave om daden in geloof te doen die anderen nooit zouden durven om zo Gods kracht en liefde te openbaren in bijzondere situaties.

6. Gave van genezing

De gave om door gebed en handoplegging in Jezus naam de genezende kracht van God door te geven en zieken te genezen.

7. Onderscheid van geesten

De gave om in de spirituele wereld goed en kwaad scherp te onderscheiden En de misleidende werking van entiteiten en krachten aan het licht te brengen.

8. Gave van kennis

De gave om dingen te weten die men normaal niet kon weten met als doel in liefde te dienen

9. Gave van wijsheid

Het ontvangen van bovennatuurlijke wijsheid om in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken en moeilijke problemen op te lossen op een manier die anderen verbaast en duidelijk Gods liefde laat zien.ENTITEITEN EN ENGELEN

INLEIDING

Engelen uit de bijbel

Verschijning van engelen

Taak van engelen

Gevallen engelen

Satan en demonen

Exorcisme

Uitdrijven van boze geesten en Entiteiten of demonen

 

INLEIDING

 

Entiteiten of engelen zijn wezens met een bewustzijn die ons kunnen omringen en beÔnvloeden vanuit een dimensie die niet rechtstreeks is waar te nemen door onze zintuigen. Soms kun je een aanwezigheid ervaren die je niet goed kunt thuisbrengen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Deze spirituele wereld is net zo reŽel als de voor ons met onze zintuigen waarneembare aardse werkelijkheid. Ook in deze geestelijke wereld gelden de universele wetmatigheden. Net zoals op aarde de mensen, zijn ook deze entiteiten of geestelijke wezens niet allemaal goed of slecht maar zijn er veel verschillende soorten krachtvelden om hen heen. Het is dan ook zaak niet zomaar contact te zoeken met deze wezens zonder te weten waar je mee bezig bent. Zelfs als ze zich aan je opdringen en zich aan je bekend maken is waakzaamheid geboden. Zelfs een zogenaamd lichtwezen kan negatieve bedoelingen hebben en jou voor zichzelf willen gebruiken om door jou heen meer macht en invloed te krijgen op aarde. Veel mensen die zich overgeven aan, of zich laten leiden door entiteiten worden geheel van hen afhankelijk en worden zo tegengehouden om een persoonlijke relatie met God te krijgen. Veel entiteiten erkennen God niet en willen zelf zoveel mogelijk macht krijgen. Er bestaan entiteiten die God wel erkennen. We noemen deze ook wel engelen. Deze boodschappers brengen mensen altijd in contact met God en Jezus. Ze zoeken nooit hun eigen wil of macht voor zichzelf. Hieraan kun je dan ook de zuiverheid van de entiteiten testen. Als ze je niet dichter bij God brengen en zichzelf steeds verder terugtrekken, zijn ze niet uit God en zoeken ze eigen eer.


ENGELEN IN DE BIJBEL

 

In de bijbel lezen wij dat engelen net als wij door God geschapen wezens zijn. Ze hebben als taak God en de mensen te dienen.

HebreeŽn 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beŽrven?

Omdat engelen, boodschappers van God zijn moeten we nooit een relatie met entiteiten aangaan, zelfs niet met engelen maar altijd rechtstreeks contact met God zoeken. Alleen Hij is puur zuiver en volmaakt in Zijn wezen.

Ook de engelen zijn net als de mensen geschapen met een vrije keuze omdat alleen een vrije wil de mogelijkheid heeft om liefde te produceren.
Deze vrije wil heeft ook een keerzijde. Een vrije wil maakt een wezen per definitie gevoelig voor egocentrische keuze. Het is van het begin de bedoeling van God om ons spiritueel op te voeden opdat wij bestand zouden zijn tegen deze verleiding opdat wij onder Gods leiding zouden groeien naar spiritueel volwassen geestelijke wezens die in staat zouden zijn deze verleiding te weerstaan en volledig vanuit de liefde zouden leven.

Ook van de engelen die in een andere dimensie geschapen zijn, zijn er die zich hebben afgescheiden van God en die nu "voor zichzelf" zijn begonnen.

Judas 1:6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden;

Deze gevallen engelen kunnen zich op velerlei manieren manifesteren, zowel als duistere geesten en als engelen des lichts. Ze zijn echter altijd bezig hun eigen macht te vergroten. Ze proberen de zielen van de mensen aan zich te onderwerpen en hen op die manier af te houden van hun oorspronkelijke bestemming, spirituele volwassenheid en ťťnwording met God. God echter heeft in Zijn liefde, Zijn zoon Jezus naar de aarde gezonden om de mens te verlossen van deze entiteiten en ons weer terug te brengen bij God onze hemelse Vader. Door het geloof in Jezus ontvangen we de Heilige Geest in ons leven die ons boven deze entiteiten stelt en ons een rechtstreeks contact geeft met God van waaruit we mogen leren leven volgens God oorspronkelijk plan.

Elke andere poging om in contact met God te komen buiten Jezus Christus om brengt ons in contact met geestelijke entiteiten die er op uit zijn ons in hun macht te krijgen. Het is voor ons mensen heel moeilijk om daarin licht en duisternis van elkaar te onderscheiden omdat ook lichtwezens een duistere en onzuivere bedoeling kunnen hebben. Jezus heeft door Zijn leven op aarde bewezen volledig in Gods liefde te wandelen. Hij is volledig betrouwbaar en breng ons veilig bij God.


VERSCHIJNING VAN ENGELEN

 

Wereldwijd en door alle eeuwen heen hebben mensen ervaringen met verschijningen van engelen. Je vind deze ervaringen terug in de literatuur, kunst en muziek door alle eeuwen heen.

Deze verschijningen lopen uiteen van leven veranderende Goddelijke ontmoetingen tot bijzondere ontmoetingen met mensen die later engelen bleken te zijn of als zodanig zijn ervaren. Er zijn vele verhalen bekend van bovennatuurlijke uitreddingen waarbij engelen een rol hebben gespeeld.

Engelen kunnen onzichtbaar hun werk doen, ze kunnen verschijnen in menselijke gedaante of als een overweldigende boodschapper van God. Ze zoeken nooit aandacht voor zichzelf en willen geen eer en aanbidding ontvangen.

 

ENGELEN ALS MENSEN

In de bijbel lezen we in Genesis 18 en 19 het verhaal van engelen die in mensengedaante bij Abraham en Lot op bezoek gingen. Ze aten en dronken en werden gewoon door mensen waargenomen. Nadat ze de boodschap van God hadden overgebracht en hun taak hadden volbracht verdwenen ze weer. Ook in het nieuwe testament wordt erop gewezen dat engelen soms in gewone mensgedaante tot ons komen. Het is dan zaak hen gastvrij en vriendelijk welkom te heten. Omdat iedereen deze engel kan zijn en wellicht roept de bijbel ons op altijd deze houding naar iedereen te hebben.

HebreeŽn 13:2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

∑ Engelen als onzichtbare gids

De meeste tijd zullen engelen ons onzichtbaar op de achtergrond dienen. Volgens de bijbel hebben we allemaal in onze kindertijd een persoonlijke begeleidende engel. Het kan zijn dat deze engel ons verlaat als we ouder worden en bewust verkeerde keuzes maken.

MattheŁs 18:10 Ziet toe, dat gij niet een dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.

∑ Engelen als indrukwekkende verschijningen

Als een engel zich laat zien is het een indrukwekkende verschijning. Mensen voelen zich klein zondig en angstig omdat engelen de dragers zijn van de heerlijkheid en de macht van God. Het eerste wat engelen dan ook doen is mensen gerust stellen.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:
Lucas 2:9-10


TAAK VAN DE ENGELEN

 

Het woord engel betekend letterlijk boodschapper, vertegenwoordiger of ambassadeur. Een engel is een door God gezonden entiteit om ons te helpen op onze levenspad. Ze helpen en dienen ons, ze brengen boodschappen van God over en ze strijden voor ons tegen duistere machten. Engelen zijn persoonlijkheden en hebben namen zoals Gabriel en Michael. Ze laten zich echter nooit aanbidden maar wijzen mensen erop dat zij God moeten aanbidden.

En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Openbaring 19:10.

Engelen worden door God, door ons gebed in beweging gezet. Maar in ons gebed moeten wij ons altijd richten tot God en nooit rechtstreeks tot engelen. Engelen krijgen hun opdrachten altijd rechtstreeks van God.

HebreeŽn 1:14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beŽrven?

Er zijn ook veel verhalen bekend van mensen die door wonderlijke ingreep van engelen van de dood zijn gered.

 

GEVALLEN ENGELEN, SATAN EN DEMONEN

 

Gevallen engelen zijn engelen die aan hun oorsprong ontrouw zijn, uit de hemel zijn geworpen en voor zichzelf zijn begonnen. Deze entiteiten hebben hun oorsprong in God en hebben dus ook veel kennis van de hemelse dingen. Hun diepste motivatie is onzuiver  Ze zoeken eer en macht voor zichzelf. Ze doen dit door misleiding of door angst.
Als misleiding doen ze zich voor als gidsen, engelen van het licht, waarzeggende geesten, of geesten van overleden personen. Hun aard is liegen en bedriegen op een subtiele manier. Ze vermengen hun kennis van de geestelijke wereld met een klein beetje misleiding waardoor naÔeve mensen onder indruk raken en hen gaan vertrouwen en zo afhankelijk gaan worden en bestuurbaar voor hun onzuivere bedoelingen. Ze zijn goed georganiseerd en kunnen groepen mensen, volken stammen en zelfs hele naties beÔnvloeden.
Via de angst doen ze zich voor als demonen, boze geesten, poldergeesten, kwelgeesten, klopgeesten, veldgeesten, duivels, allerlei stemmen, manipulatie via geesten van overleden mensen. Door angst houden ze mensen in hun greep en worden zo een speelbal voor hun onzuivere bedoelingen. Eenmaal in hun macht kunnen ze de mensen de meest verschrikkelijke dingen laten doen.
Gevallen engelen zijn te herkennen doordat ze altijd bezig zijn met het vergroten van hun macht. Dit doen ze ook door mensen onder hun invloed te onderwijzen in de geestelijke wereld en hen zo meer macht te geven op aarde. Onder de misleiding van zelfontplooiing en zelfverwezenlijking brengen ze de mensen onbewust in de val van hun onzuiver koninkrijk.
Engelen uit God zetten nooit zichzelf of de mens centraal maar zoeken steeds de wil en de eer van God de Schepper en brengen de mens weer in contact met God en zo in hun oorspronkelijk plan. Ze wijzen de mens op God en helpen de mens God te aanbidden in waarheid en geest. Ze erkennen Jezus Christus als hun Heer en de Weg tot God.
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld 1 Johannes 4:1-3.

 

EXORCISME, UITDRIJVEN VAN BOZE GEESTEN, ENTITEITEN OF DEMONEN

 

Eenmaal onder invloed van negatieve entiteiten kan men daar vaak heel moeilijk weer vrij van komen. Het zijn sterke machten en laten hun eenmaal ingenomen gebied niet zomaar weer los. Deze invloed kan in sterkte enorm verschillen en kan vormen aannemen van af en toe lastig gevallen worden bijvoorbeeld door stemmen tot extreme vormen van bezetenheid waarbij men psychisch en/of lichamelijk aangevallen wordt en gedwongen wordt tot bepaalde handelingen.
Men kan hier vrij van komen door Jezus Christus. Jezus heeft toen Hij op aarde was mensen bevrijd van boze geesten en heeft deze macht gegeven aan zijn volgelingen om in Zijn naam boze geesten uit te drijven.
Lucas 11:20 Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.
Lucas 9:1  Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven
Soms is het voldoende om je in gebed tot Jezus te richten en Hem te vragen je te bevrijden van deze negatieve entiteiten maar vaak is het nodig om hulp te zoeken bij mensen die ervaring hebben in bevrijding. Bevrijding is ook vaak een proces waarbij gekeken moet worden naar hoe, waar en waarom deze entiteiten invloed hebben op iemands leven. Vaak moeten mensen zelf eerst keuzes maken voordat bevrijding mogelijk is.
Heb je last van negatieve entiteiten en zoek je hulp dan kun je  richten tot een evangelische of pinkstergemeente bij jou in de buurt. Zij hebben vaak enige ervaring in bevrijding of kennen mensen die hierin veel ervaring hebben.

 

AQUARIUS TIJDPERK

 

Het Aquarius tijdperk is een periode gebaseerd op de stand van de sterren ten opzichte van de aarde en zon. De sterrenhemel is ingedeeld in 12 dierenriemtekens die ieder een bepaalde invloed op de aarde en haar bewoners zouden hebben. De aarde doorloopt ieder jaar door haar rondgang rond de zon al deze 12 dierenriem tekens. Op haar beurt loopt de zon zelf in 26.000 jaar een baan waarbij zij ook deze dierenriemtekens doorloopt in omgekeerde volgorde.
We staan nu op het punt waarbij de zon overgaat van het visserman teken naar het Aquarius (waterman) teken. Deze overgang vindt plaats tussen 1986 en 2012 waarbij het jaar 2012 een belangrijk punt is volgens verschillende voorspellingen onder andere vanuit de Maya cultuur. Vanaf het jaar 2012 gaat er een nieuwe fase in waarin vrede en harmonie centraal staan. In dit tijdperk is er een vernieuwd contact met onze Goddelijke Bron. Volgens deze gedachte leven we nu in een overgangsfase waarin er veel gebeurd in de wereld zowel op natuurlijk als spiritueel vlak die dit nieuwe tijdperk aankondigen.

De bijbel geeft ons meer inzicht in deze nieuwe fase. Hoewel de bijbel perse geen datum noemt en zelfs aangeeft dat deze niet bekend is bij mensen, geeft de bijbel toch in grote lijnen dezelfde gedachte weer als hierboven beschreven. Jezus kwam met de boodschap dat een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van God. Door bekering en geloof  in Jezus Christus konden mensen individueel binnengaan in dat Koninkrijk maar in het einde der tijden als Jezus terug zou komen op aarde zou dat Koninkrijk ten volle op aarde geopenbaard worden. Na het eindoordeel waarbij de duisternis van het licht gescheiden wordt, komt er een nieuwe hemel en nieuwe aarde waar vrede liefde en harmonie zou zijn. Voordat deze eeuwige zijns toestand tot stand komt is er nog een tussenfase van het duizendjarig rijk. In deze periode gaan mensen anders om met God en elkaar en zal Jezus een bijzondere positie hebben op aarde. De mensen krijgen in deze periode een unieke kans om geestelijk door te groeien. Aan het eind van deze periode komt er nog een grote test. Daarna komt de volmaakte eenwording met God voor hen die God liefhebben. Dit alles is mogelijke gemaakt door de weg die Jezus als Christus 2000 jaar geleden doorlopen heeft op aarde.


BIJBEL VERZEN OVER HET AQUARIUS TIJDPERK

 

Tijdstip ingang Aquarius tijdperk, wederkomst van Christus

Marcus 13:24-26 Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.

Marcus 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.

Opvallend in deze verzen is dat hoewel het tijdstip niet bekend wordt geacht er net als bij de voorspellingen uit de Maya cultuur dit tijdstip samen schijnt te gaan met veranderingen in de sterrenhemel. Jezus wijst er op dat spiritueel waakzame mensen dit tijdstip zullen voelen aankomen en zich zullen voorbereiden

 

HET KONINKRIJK VAN GOD ASTRAAL KONINKRIJK

 

Matheus 4:17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Marcus 1:15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.

MattheŁs 16:19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der Hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.
EfeziŽrs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,
Het koninkrijk van God is een innerlijk koninkrijk waar we nu reeds in de geest via Jezus toegang toe hebben maar die straks bij de wederkomst van Jezus op aarde ook hier op aarde in het stoffelijke volledig manifest zal worden. Door het geloof kunnen we nu vanuit verbondenheid met Christus het koninkrijk van God op aarde manifesteren, zij het nog niet ten volle. Jezus heeft ons daartoe sleutels gegeven door gebruik te mogen maken van Zijn naam.
Johannes 14:12-14 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

 

KONINKRIJK VAN GOD INGAAN DOOR WEDERGEBOORTE, REBIRTHING, BEKERING EN GELOOF

 

Marcus 1:15 en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Johannes 3:5-6 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
De wedergeboorte waar Jezus het hier over heeft is een spirituele wedergeboorte. Een rebirthing van onze geest door de Geest van God. Onze geest die is afgesneden van God moet weer in contact met God komen. Jezus is vanuit God gekomen om de Weg tot God te Zijn. Jezus heeft laten zien wat Liefde is. Liefde is de Weg tot God, Jezus is de manifestatie van de Goddelijke Liefde. Bekering en geloof hebben te maken met keuzes maken. Door te kiezen voor de Goddelijke Liefde en ons innerlijk te richten op deze Liefde door de Geest van Liefde ofwel de Geest van Christus uit te nodigen in ons leven om ons te leiden, ontvangen we kracht van God en worden we van binnenuit door de Geest van God vernieuwd. Deze vernieuwing door het geloof heet wedergeboorte. 
1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

 

NIEUWE HEMEL EN NIEUWE AARDE PARADIJS

 

2Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
Jesaja 65:25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.
Jesaja 25:8 Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken.
Openbaring 7:17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Openbaring 21:4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Een nieuw tijdperk staat voor de deur, een tijdperk van Liefde en vrede, een tijdperk waarin de duisternis is overwonnen. Zowel in de hemelse dimensies als op de aarde zal er enkel Liefde en vrede zijn. De keus is aan ons of we deel zullen gaan uitmaken aan dat nieuwe tijdperk. Mensen die de duisternis liever hebben dan het licht zullen met de duisternis verdwijnen.

worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.
Marcus 13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
Opvallend in deze verzen is dat hoewel het tijdstip niet bekend wordt geacht er net als bij de voorspellingen uit de Maya cultuur dit tijdstip samen schijnt te gaan met veranderingen in de sterrenhemel. Jezus wijst er op dat spiritueel waakzame mensen dit tijdstip zullen voelen aankomen en zich zullen voorbereiden.

 

YIN YANG HET GODELIJK EVENWICHT TUSSEN GOD EN DE MENS

 

Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

God schiep de mens naar Zijn eigen beeld. Hij schiep een mannelijk wezen en een vrouwelijk wezen en bracht hen in relatie met elkaar tot een volmaakte goddelijke eenheid in Liefde. De man en vrouw in volmaakte harmonie met elkaar noemde Hij mens. Niet de man alleen en ook niet de vrouw alleen. Samen waren ze mens en weerspiegelden zo het beeld Gods.

Het oude Chinese yin yang symbool symboliseert de eenheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Deze eenheid vind je overal in terug.
Dat God de mens als man en vrouw heeft geschapen betekend ook dat God in Zichzelf een mannelijk en vrouwelijk deel heeft die samen God vormen.

Zodra het mannelijke en het vrouwelijke in volmaakte harmonie in Liefde verenigd worden ontstaat er vanuit een samensmelting waarin beide delen bewaard blijven nieuw Goddelijk leven. Vanuit dit principe is de hele schepping ontstaan.

De mens is het product van de Goddelijke samensmelting in Zichzelf die nieuw Goddelijk leven voortbreng naar Zijn eigen beeld. In het scheppingsverhaal zien we een detail van de schepping van de mens. Hoe de vrouw uit de man is ontstaan. Dit is een afspiegeling van hoe de mens uit God is ontstaan.
Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Genesis 2:21-22
De vrouw is uit de man genomen en weer tot hem gebracht om een volmaakte eenheid te vormen. Zo is ook de mens uit God genomen om weer tot Hem gebracht te worden tot een volmaakte eenheid. Dat is ten diepste het thema van de bijbel.

Het thema van de ridder die de prinses moet bevrijden die gevangen zit in een toren bewaakt door een draak en haar vervolgens tot vrouw neemt en nog lang en gelukkig leeft, komt voort uit het onderbewuste weten dat het vrouwelijke verlost wordt door het mannelijke en zich vervolgens verenigen en elkaar aanvullen tot een eenheid.

De ridder van de mens is de Christus of de Messias die de mens moet verlossen van de draak, de duivel om zich met haar te kunnen verenigen. Deze Christus is naar ons toe gekomen in de vorm van een mens namelijk Jezus.

Door het boek van Dan Brown, De Da Vinci Code, is er wereldwijd een discussie ontstaan of Jezus getrouwd was met Maria van Magdalena. Ergens wil men Jezus graag nog meer mens maken en verenigd zien met een vrouw in een huwelijk. Het past ook in de tijdgeest waarin de vrouw steeds serieuzer genomen wil worden. In Maria van Magdalena wil men eigenlijk een projectie zien van onze eigen ziel verenigd met de Christus. Men heeft behoefte aan een volmaakt voorbeeld van een huwelijk tussen man en vrouw op aarde zoals God dat heeft bedoeld.

Als we echter de boodschap van Jezus begrijpen weten we dat het voor Jezus niet nodig was om op aarde een huwelijk aan te gaan omdat Hij wist dat Hij spoedig zou sterven en de mensheid in zijn geheel als Zijn Bruid mocht omarmen.

Dat Jezus een bijzondere en zelfs intieme relatie met Maria van Magdalena zou hebben gehad zou best kunnen en is niet aanstootgevend. Jezus wil immers met een ieder van ons een intieme relatie ontwikkelen. Het is aan ons in hoeverre we Jezus willen toelaten in ons leven.

Jezus is gekomen om ons te verenigen met ons goddelijk Yang deel namelijk God zelf. In relatie met God zijn wij mens het yin (vrouwelijk) deel en is God het Yang (mannelijk) deel. De verbintenis tussen God en de mens tot een volmaakte eenheid is een geheimenis die niet in woorden valt uit te drukken maar die we wel kunnen ervaren in ons innerlijk.

In Jezus kunnen we God ontmoeten en Gods omarming ervaren.
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem:  Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; 
Door Jezus die voor ons tastbaar is en vlees en bloed is geworden kunnen wij God ontmoeten en Zijn liefde leren kennen. Zodra onze geest door Jezus weer contact heeft gevonden met God komt ons innerlijk tot rust en is ons innerlijk goddelijk yin yang evenwicht hersteld.

 
CHAKRAíS EN AURAíS

Inleiding

Aureool, Goddelijke straling van het gelaat.
Geur van Christus, aura van Christus.
Gedachten zijn krachten.
Handoplegging.
Laat je licht schijnen, de Godsvonk ruimte geven.
Het schijnende gelaat van Mozes.
Opname van Henoch en Elia naar de hemel.
Opstandingslichaam, lichtlichaam van Jezus.


Bij chakra's en aura gat men er vanuit dat het lichaam bestaat uit een waarneembaar en een niet waarneembaar maar wel stoffelijk deel. Dat niet waarneembare deel noemen we het etherisch lichaam. Met het etherisch lichaam staan we in contact met de energiestromen van het heelal. Het etherisch lichaam bestaat uit energiebanen die door heel het lichaam lopen. Dat zijn de meridianen, De knooppunten van deze meridianen noemen we chakra's. Het etherisch lichaam heeft  7 hoofdchakra's die ieder een eigen gebied vertegenwoordigen. Van deze meridianen en chakra's  wordt veel gebruik gemaakt in de alternatieve geneeswijzen, Iedere chakra straalt een bepaalde energie uit met een eigen unieke kleur. Deze uitstraling is voor sommige mensen waarneembaar en noemen we een aura.


Aureool

 

 


Aura kleuren zijn door paranormaal begaafde mensen waarneembaar. Iedere kleur heeft een eigen betekenis. De kleur wit heeft te maken met Goddelijkheid, Goddelijke kracht, wijsheid, reinheid en waarheid. Het wordt verbonden met de 7e chakra die zich ter hoogte van de kreun bevindt.
In de christelijke kunst worden heiligen vaak afgebeeld met een lichtkrans om hun hoofd. Blijkbaar zijn deze bijzondere mensen vaak waargenomen met een lichtkrans door meerdere mensen. In de bijbel komen we dit verschijnsel ook op verschillende plaatsen tegen en de bijbel roept ons zelfs op ons Goddelijk licht te laten schijnen.
Bij Mozes was deze lichtkrans zeer sterk en voor iedereen waarneembaar toen hij gedurende lange tijd in tegenwoordigheid van God was geweest. Hij moest zelfs een doek voor zijn gelaat doen vanwege de intensiviteit van deze straling.
Exodus 34:35 Wanneer de IsraŽlieten aan het gelaat van Mozes zagen, dat de huid van zijn gelaat straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gelaat, totdat hij naar binnen ging, om met Hem te spreken.
God opende de ogen van de discipelen van Jezus zodat deze de aura van Jezus konden zien.
MattheŁs 17:2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
Toen Stefanus, de eerste martelaar van de discipelen van Jezus veroordeeld werd, zagen de mensen zijn gelaat stralen als van een engel.
Handelingen 6:15 En allen, die in de Raad zitting hadden, zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel.

GEUR VAN CHRISTUS

 

2 CorinthiŽrs 2:15 want wij zijn voor God een geur van Christus.
Degene die verbonden is met Christus ontvangt daardoor een Goddelijke Energie die met je persoonlijke aura verbonden wordt. Deze wordt in de bijbel beschreven als een geur. Het is een door anderen waarneembare uitstraling of invloed.
Een andere omschrijving is het weerspiegelen van Gods heerlijkheid.
2 CorinthiŽrs 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Door onze verbondenheid met Jezus wordt onze aura steeds verder gereinigd en gaan we steeds meer de zuivere Liefde van God in ons opnemen en uitstralen zodat we steeds meer op God gaan lijken volgens Gods oorspronkelijk plan.
Een andere omschrijving van deze Goddelijke energie stromen, zijn stromen van levend water.
Johannes 7:38 Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. We zien dus dat contact met Christus ons aansluit op een Goddelijke Energie Bron die onze persoonlijke aura een nieuwe Goddelijke dimensie geeft waardoor er healing in en door ons heen naar buiten kan stromen waarbij de nadruk ligt op intimiteit met Christus.
Door onze verbondenheid met Christus kan onze aura zelfs zo krachtig worden dat we het licht der wereld mogen uitstralen.
MattheŁs 5:14 Gij zijt het licht der wereld.
Johannes 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: ik ben het Licht der wereld die Mij volgt, zal in het licht der duisternis niet wandelen,  maar hij zal het licht des levens hebben.
Als we er op gericht zijn onze aura te verbeteren dan zijn we weer met onszelf bezig. Als we onze energie steken in het beter leren kennen van Christus dan zal Hij het werk in ons doen.


GEDACHTEN ZIJN KRACHTEN

 

Onze energiebanen en onze aura worden beÔnvloed door onze manier van denken. Onze manier van denken bepaald hoe we ons voelen, hoe we spreken en hoe we handelen. Het is niet voor niks dat boekjes over de kracht van positief denken het goed doen op de lijst van bestsellers. Maar hoe krijgen we controle over ons denken?
Ons denken wordt voor een groot deel beÔnvloed door onze zintuigen die prikkels ontvangen van buitenaf die niet altijd positief zijn. We hebben dus een andere altijd positieve Bron nodig waarmee we onze gedachten kunnen voeden. Deze Bron is God. De bijbel leert ons dat we vernieuwd moeten worden door in ons denken.
Romeinen 12:2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomen.
Met ons denken sturen we ons leven aan en met onze geest sturen we ons denken aan. Met onze geest kunnen we contact zoeken met de Geest van God, de Heilige Geest. De Geest der Waarheid, die door Jezus naar de aarde is gestuurd.
Johannes 16:13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.
Door dagelijks te mediteren en de Heilige Geest uit te nodigen ons te leiden, ons te onderwijzen en ons denken te veranderen, wordt ons denken steeds meer aangestuurd vanuit de Goddelijke Bron en zullen we steeds positiever gaan leven. De bijbel, vooral het nieuwe testament, is een geweldige inspiratiebron om onze gedachten mee te voeden. Door de bijbel meditatief te lezen komt ons denken onder invloed van een zuivere Bron van God, een Bron van Geloof, Hoop en Liefde.
Jezus zei dat hij niks kon doen tenzij hij het de Vader zag doen. Hij had Zijn innerlijk oog volledig op God gericht.
Johannes 5:19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
Hoe ons denken is bepaalt wie we ten diepste zijn en hoe onze uitstraling is. Als we onszelf willen veranderen zullen we dus niet onze daden maar ons innerlijk denken moeten veranderen vanuit contact met God.


Handoplegging

 

 


Door handoplegging wordt door geloof Goddelijke energie doorgegeven. In de bijbel lezen we van verschillende soorten van handoplegging.
- Ter genezing: Marcus 16:18 op zieken zullen zij de handen  leggen en zij zullen genezen worden.
-
Voor ontvangen van de Heilige Geest: Handelingen 8:17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
-
Voor het doorgeven van bovennatuurlijke gaven: 2TimotheŁs 1:6 Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is.
-
Voor het doorgeven van zegen: Marcus 10:16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.
Bij handoplegging worden vanuit de christelijke traditie verschillende gebieden gebruikt die weer overeenkomen met verschillende chakra's.
Bij algemene zegening worden de handen vaak op of vlak boven het hoofd gehouden. bv inzegening van een huwelijk.
Bij vervulling met de Heilige Geest wordt vaak de hand op het hoofd of op de voorhoofd gelegd. Ook worden de handpalmen gebruikt voor de zegening voor vervulling met de Heilige Geest.
Bij gebedsgenezing wordt de hand op het hoofd of op de zieke plek gelegd.
Bij inner healing wordt de hand vaak op het hart of op de buik gelegd.
De zegening vindt altijd plaats in de naam van Jezus omdat we niet onze eigen energie doorgeven maar de kracht van Jezus Christus. Voor christenen is zegenen of handoplegging een symbolische handeling. De daadwerkelijke overdracht van Goddelijke energie vindt plaats op een hogere dimensie, die van de geest.  Voor zegening of gebedsgenezing is niet perse aanraking noodzakelijk. In de hogere dimensie van God is tijd en ruimte niet van belang. Handoplegging helpt ons om ons geloof te richten. Uiteindelijk gaat het om de ontmoeting met Jezus in welke wij de healing ontvangen.

Laat je licht schijnen, de Godsvonk ruimte geven.

MattheŁs 5:16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
 

2 CorinthiŽrs 4:6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
De Godsvonk die wij in Christus hebben ontvangen is bedoeld om te laten schijnen om zo de aarde te verlichten. Wij moeten ons zelfgericht leven opgeven en ruimte geven aan de Goddelijke liefde die Christus in ons heeft doen ontbranden. Deze Liefde uit God is van een andere dimensie dan onze beperkte vermogens om lief te hebben. Deze Goddelijke liefde overwint haat, ziekte, dood, angst en ongeloof op elk niveau. Deze Liefde wordt gemanifesteerd in Christus die gestalte heeft gekregen in de Godmens Jezus.
 

Johannes 8:12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
In dit leven gaat het er niet om wat wij geloven of hoe wij over bepaalde zaken denken maar in welke mate wij gestalte geven aan deze Liefde van God in ons denken, spreken en handelen.
Niet zij die dingen mooi onder woorden kunnen brengen maar zij die door hun levenswandel het Goddelijk licht laten schijnen zijn de ware kinderen Gods.


Opname van Henoch en Elia naar de hemel


In de bijbel lezen we van twee mensen die niet gestorven zijn maar die tijdens hun leven zonder te sterven rechtstreeks in de hemel zijn opgenomen. Hun stoffelijk lichaam werd getransformeerd naar een lichtlichaam, een etherisch lichaam waarmee ze werden opgenomen in de hogere dimensie.
Beide leefden in zo'n verbondenheid met God dat ze de dood niet hebben gezien.
Genesis 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
 

2 Koningen 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
Elia werd in voertuig uit de hogere dimensie opgehaald en naar de hemel vervoerd.
Van Mozes is het lichaam ook nooit gevonden maar er staat geschreven dat hij begraven is door God. Waarschijnlijk is ook hij opgenomen zonder te sterven omdat hij samen met Elia verschijnt aan Jezus in een lichtlichaam.
 

Mattheus 17:2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken.

Jezus zelf is wel gestorven omdat dat noodzakelijk was voor het verlossingsplan van God. Ook het lichaam van Jezus heeft geen ontbinding gezien omdat zijn lichaam de derde dag is opgewekt. Ook Jezus kreeg toen een verheerlijkt lichaam waarmee Hij zich in verschillende gedaante heeft laten zien aan zijn discipelen.
Veertig dagen lang heeft Jezus zich na zijn dood aan zijn discipelen vertoond en heeft hen onderwezen. Daarna is hij opgenomen in de hemel van waaruit hij de Heilige Geest heeft gezonden naar de aarde.
Op Gods tijd zullen alle kinderen van God net als Elia en Henoch opgenomen worden en verenigd worden met Christus.
 

1 Thessalonica 4:17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

OPSTANDINGSLICHAAM, LICHTLICHAAM VAN JEZUS

Na drie dagen in het graf te hebben gelegen is het stoffelijk lichaam van Jezus getransformeerd naar een verheerlijkt lichaam ofwel een etherisch, licht- of astraal lichaam. In dat lichaam heeft Jezus zich veertig dagen vertoond aan zijn leerlingen. Jezus kon in gesloten ruimtes komen, ineens verschijnen en verdwijnen. Hij kon zich onherkenbaar vertonen of juist herkenbaar. Hij kon stoffelijk voedsel eten en mensen konden zijn wonden aanraken die in zijn stoffelijk lichaam door de kruisiging waren aangebracht. Jezus is dus niet enkel als een Geest opgenomen maar heeft een lichaam. Door dat lichaam heeft God zich via Jezus verbonden aan de mensheid. Na veertig dagen is Jezus opgenomen in de hemel. Hij is nu niet meer op aarde. Vanuit de hemel leidt Jezus de mensheid naar de eenwording met God. Daartoe heeft Jezus de Heilige Geest uitgezonden naar de aarde die de mensen kracht geeft de weg van het Licht te bewandelen onder leiding van Jezus.

 

EEUWIG LEVEN

 

Als we het over eeuwig leven hebben moeten we eerst twee termen uitleggen.

Wat is eeuwig en wat is leven?

Als we het over het eeuwig van God hebben dan spreken we over zonder begin en zonder einde. Als we het over het eeuwig van de menselijke ziel hebben, dan hebben we het over een scheppend begin uit God waarin de ziel met een eeuwig bestaan is geschapen naar Gods beeld. Dus wel een begin maar geen eind. De ziel van de mens is dus geschapen met als doel zich eeuwig te blijven ontwikkelen en te zijn. Dat eeuwig zijn kan wel in verschillende zijns toestanden. Het doel van iedere ziel is in ieder geval een volmaakte eenheid in harmonie en liefde met God zelf. De bijbel spreekt over een huwelijksverbond tussen de mens en God.
Het woord zonde betekend letterlijk je doel missen en ten diepste dus de eenwording met God missen. We komen dan gelijk op het punt wat leven is. Leven heeft te maken met liefdesrelaties. Je voelt je gelukkig als je geliefd wordt. Je leeft niet als je op geen enkele manier liefde ervaart, ook al blijf je ademen. Liefde overwint alles en is sterker dan de dood.
Jezus omschrijft het eeuwig leven heel treffend.
Johannes 17:3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Als Jezus het hier over kennen heeft dan heeft Hij het over een intimiteit zoals man en vrouw in een volmaakt huwelijk met elkaar omgaan.
Er zijn verschillende meningen over of het voor de ziel mogelijk is je doel te missen en dus eeuwig te moeten bestaan zonder God. Dus eeuwig te dwalen. De bijbel laat deze mogelijkheid duidelijk zien en roept dan ook op om ons te bekeren van onze dwaalwegen en door Jezus ons innig te laten verbinden met Gods liefde.

 

LIEFDE IN RELATIES

 

Liefde in zichzelf bestaat niet. Liefde heeft altijd te maken met de interactie van twee wezens met een persoonlijk bewustzijn. God heeft liefde in Zichzelf omdat Hij in Zichzelf uit drie personen bestaat. De Vader, Zoon en Heilige Geest die onderling in volmaakte eenheid en harmonie elkaar dienen en beminnen. Daardoor ontstaat er een krachtveld waar al het andere uit is ontstaan.
De aarde en heel het geschapen zichtbare universum is een afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Het equivalent van Gods wezen hier op aarde is de mens met in het bijzonder de huwelijks-, verbondsrelatie tussen man en vrouw.


Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Liefde kan alleen groeien naar volwassenheid in een veilige omgeving van toewijding en trouw. Een huwelijksverbond waarin men elkaar trouw beloofd lief te hebben tot de dood, onafhankelijk van omstandigheden of gevoelens, is een uitvinding van God en creŽert een veilige omgeving voor de liefde om te groeien. God heeft gekozen voor een huwelijk tussen man en vrouw omdat mannelijk en vrouwelijk elkaar aanvullen en in evenwicht houden tot een volmaakte harmonie, tot een veilige omgeving voor het verwekken en opvoeden van kinderen in een omgeving van trouw en liefde. Naast het huwelijk zijn familiebanden en hechte vriendschappen relatievormen waarin door trouw de liefde kan groeien. Liefde zonder trouw is geen liefde maar een oppervlakkig vaak egocentrisch gevoel waardoor veel relaties stuklopen.


ECHTE LIEFDE IS STERKER DAN DE DOOD OMDAT DE LIEFDE UIT GOD IS

 

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Geloof, hoop en liefde zijn de fundamenten van het leven die een eeuwige waarde hebben. Tussen mensen die van elkaar houden met echte liefde ontstaan een verbintenis tussen hun zielen die eeuwig is. Na de dood zullen deze zielen elkaar weer herkennen en in verbintenis met God voortbestaan.
Het huwelijk is een afspiegeling van de verbondsrelatie die God met de mens wil hebben. God biedt Zichzelf als Bruidegom aan en vraagt de mens ten huwelijk, om te stappen in een eeuwig verbond van toewijding, trouw en liefde, waarin God Zichzelf volkomen met ons wil delen zonder reserves. De wijze waarop God Zijn liefde aanbiedt is in Zijn Zoon Jezus Christus, die Zijn liefde aan ons heeft bewezen door voor ons allen te sterven aan het kruis. Hij heeft bewezen ons lief te hebben met een liefde sterker dan de dood. Door een liefdesrelatie met Jezus aan te gaan komen we in een verbondsrelatie met God die eeuwig is.
EfeziŽrs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.
32 Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus
en op de gemeente.